European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Chemikalia dodawane do plastików i ich szkodliwe działanie na organizmy wodne

Finansowane ze środków UE badanie udowadnia, że dodatki i substancje zanieczyszczające uwalniane z cząstek tworzyw sztucznych do wody mogą powodować deformacje zarodków jeżowców.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wszyscy jesteśmy świadomi negatywnego wpływu mikrodrobin plastiku na oceany i organizmy wodne. Jednak naukowcy wspierani przez finansowane ze środków UE projekty ASSEMBLE Plus i EvoCELL odkryli, że za szkodliwe działanie na środowisko nie odpowiadają tylko drobne cząstki tworzyw sztucznych, ale też chemikalia uwalniane z tych cząstek do wody. W ramach przeprowadzonych badań, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Environmental Pollution”, naukowcy umieścili próbki rożnych tworzyw sztucznych w wodzie morskiej. Po wyjęciu próbek w wodzie tej hodowano zarodki jeżowców, aby zbadać wpływ takich okoliczności na rozwój embrionalny. Odkryto, że chemikalia obecne w wodzie wywołały różne zaburzenia, w tym opóźniony rozwój, deformacje szkieletu oraz wady rozwojowe układu nerwowego i odpornościowego. „Dowiadujemy się coraz więcej o skutkach wchłaniania plastiku przez zwierzęta morskie”, powiedziała Flora Rendell-Bhatti, główna autorka badania z uczelni University of Exeter, partnera projektu EvoCELL, w artykule opublikowanym w portalu internetowym „ScienceDaily”. „Niewiele jednak wiadomo na temat skutków narażenia na chemikalia, które są uwalniane z cząstek tworzyw sztucznych do wody. To badanie dostarcza dowodów, że zanieczyszczenie środowiska morskiego plastikami może mieć bezpośredni wpływ na rozwój larwalny, a potencjalnie także na całe ekosystemy”. W doświadczeniu badacze użyli trzech rodzajów plastikowego granulatu: nowych, przedprodukcyjnych nurdli (wykorzystywanych do produkcji większości wyrobów z tworzyw sztucznych), a także nurdli i biokulek (pływający materiał filtracyjny używany w oczyszczalniach ścieków) wyrzuconych na plaże. Około 60 ml tworzywa każdego typu umieszczono w 240 ml wody morskiej na 72 godziny w temperaturze 18 °C. Wodę następnie odfiltrowano i przebadano pod kątem obecności chemikaliów o znanym wpływie na rozwój zwierząt.

Efekty obecności lub braku chemikaliów

Według współautorki badania, Evy Jimenez-Guri, również z University of Exeter, „wiele plastików poddaje się działaniu chemikaliów w różnych celach, na przykład by przygotować je do formowania lub zmniejszyć ich palność. Jeśli takie plastiki trafią do oceanów, zawarte w nich substancje chemiczne mogą zostać uwolnione do wody. Tworzywa sztuczne mogą także wchłaniać i przenosić czynniki chemiczne i inne substancje skażające środowisko, potencjalnie zanieczyszczając nimi akweny na całym świecie”. Analiza wykazała obecność szkodliwych chemikaliów, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i polichlorowane bifenyle, we wszystkich próbkach wody po ługowaniu. Wszystkie badane tworzywa wywołały także poważne zaburzenia rozwoju jeżowców, zarówno na etapie embrionalnym, jak i larwalnym. Natomiast w przypadku zarodków jeżowców hodowanych w wodzie, która zawierała wcześniej cząstki polietylenu bez dodatku chemikaliów lub substancji skażających środowisko, zaobserwowano prawidłowy rozwój. Sugeruje to, że przyczyną zaburzeń nie jest sama obecność plastików, ale raczej narażenie jeżowców na fabryczne dodatki przemysłowe lub zanieczyszczenia zaadsorbowane ze środowiska. Choć zawartość plastików w wodzie przyjęta w badaniach ASSEMBLE Plus (Association of European Marine Biological Laboratories Expanded) i EvoCELL (Animal evolution from a cell type perspective: multidisciplinary training in single-cell genomics, evo-devo and in science outreach) występuje jedynie w silnie zanieczyszczonych akwenach, podkreśla ona negatywny wpływ zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi na organizmy wodne. „Nasze badanie stanowi kolejny dowód na to, że wszyscy powinniśmy podjąć działania na rzecz redukcji ilości plastikowych zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska naturalnego, tak by przyszłe pokolenia mogły cieszyć się zdrowymi i produktywnymi ekosystemami”, podsumowała Rendell-Bhatti. Więcej informacji: strona projektu ASSEMBLE Plus strona projektu EvoCELL

Słowa kluczowe

ASSEMBLE Plus, EvoCELL, tworzywo sztuczne, jeżowiec, chemikalia, woda, ocean

Powiązane artykuły