Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zautomatyzowana inspekcja części spiekanych

Metody prób nieniszczących mają kluczowe znaczenie dla wytwarzania wysokiej jakości komponentów bez konieczności wstrzymywania produkcji czy też niszczenia badanych części. Możliwość wykonywania takich prób uzyskali niedawno producenci elementów metalowych z proszków.

Technologie przemysłowe

Metalurgia proszków jest wykorzystywana do wytwarzania litych części metalowych z proszków metali. Proszki umieszczane są w twardych formach, a następnie spiekane lub podgrzewane w celu związania cząsteczek w jedną całość. Technologia ta umożliwia wykonywanie dużych, skomplikowanych części metalowych o dużej dokładności kształtu, które wymagają minimalnej obróbki końcowej. W porównaniu z konwencjonalnymi technikami formowania pozwala to oszczędzać czas, pieniądze i materiały. Wykrywanie defektów i wad jest jednak obecnie ograniczone do prób niszczących wykonywanych na niewielkiej liczbie elementów na końcowym etapie produkcji. Późne wykrywanie wad może częściowo niwelować korzyści tej metody produkcji, zagrażając tym samym konkurencyjności wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej, stosowanie wadliwych części w produktach końcowych może stwarzać poważne zagrożenia. Wraz z coraz powszechniejszym używaniem tej metody w sektorach wymagających pełnej inspekcji każdej części, na przykład w przemyśle lotniczym, pilnie potrzebne są nowe techniki inspekcji. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE dla projektu AUTOINSPECT stworzyli automatyzowany system do wykonywania lokalnych prób nieniszczących metodą radiografii cyfrowej. Jest to tanie rozwiązanie umożliwiające kontrolowanie sprasowanych i spiekanych części metalowych na linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym. System można też stosować w przypadku procesu wtryskowego formowania metalu (MIM), stanowiącego odmianę metalurgii proszków podobną do formowania wtryskowego plastików. Podczas prób w warunkach przemysłowych dowiedziono sprawności prototypu systemu AUTOINSPECT i wykazano poziom gotowości technologicznej wynoszący od 4 do 6. Na podstawie przeprowadzonych testów oszacowano, że opracowanie w pełni zintegrowanego systemu gotowego do dostarczenia klientom wymaga jeszcze od 9 do 18 miesięcy prac. Technologia AUTOINSPECT do wykonywania lokalnych prób nieniszczących na elementach wytwarzanych metodami metalurgii proszków i wtryskowego formowania metalu ma potencjał poprawy jakości wielu precyzyjnych części metalowych, a zarazem również produktywności i rentowności małych i średnich przedsiębiorstw. Zmniejszenie ilości odpadów materiałowych i kosztów wymiany wadliwych produktów będzie miało dodatkowy pozytywny wpływ na konkurencyjność wytwórców z UE.

Słowa kluczowe

Zautomatyzowana inspekcja, części spiekane, próby nieniszczące, części metalowe, metalurgia proszków

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania