Skip to main content
European Commission logo print header

Acoustic Design Of High-lift Architectures

Article Category

Article available in the following languages:

Ciche urządzenia lotnicze

Redukcja hałasu jest podstawowym założeniem w projektowaniu samolotów. Naukowcy finansowani ze środków UE stworzyli nowe narzędzie programowe do prognozowania hałasu własnego generowanego przez urządzenia hipernośne we wczesnej fazie projektowania.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Przepisy dotyczące zanieczyszczenia hałasem generowanym przez samoloty i ich komponenty stają się coraz surowsze. Metody redukcji hałasu po zaprojektowaniu samolotu lub produkcji są kosztowne i pracochłonne, przy czym często pogarszają parametry aerodynamiczne. Dlatego konieczne stało się ocenianie hałasu architektur konfiguracyjnych we wczesnych fazach projektowania. Urządzenia hipernośne stanowią główne źródło hałasu w płatowcu. W ramach projektu "Acoustic design of high-lift architectures" (ADOCHA) powstało narzędzie do określania właściwości akustycznych konfiguracji hipernośnych w procesie projektowania. Skupiono się na dostarczeniu szybkiej i pewnej metody prognozowania hałasu własnego płata, jako że branża wymaga krótkich czasów trwania przeglądu, zwykle poniżej 12 godzin. Z tego powodu naukowcy zademonstrowali relewancję podejść Naviera-Stokesa uśrednionych metodą Reynoldsa (RANS) w stanie ustalonym, aby opisać przepływy turbulentnego. Aby rzucić nieco światła na źródło hałasu szerokopasmowego, podejście RANS w stanie ustalonym zostało zastosowane w połączeniu z innym modelem turbulentnym (stochastycznego generowania hałasu i promieniowania). Opracowanie narzędzi opiera się na metodzie elementów granicznych (BEM), która polega na konstruowaniu "siatki" na modelowaną powierzchnią. Nie było potrzeby dyskretyzacji objętości geometrii multikomponentów w siatkach. Metoda BEM obejmowała propagację hałasu w części pola w dużej odległości od źródła promieniowania. Została zastosowana do obliczenia średniej kwadratowej ciśnienia akustycznego, gęstości spektralnej i poziomów ciśnienia akustycznego w przypadkowych punktach umiejscowienia obserwatora. Zespół projektu ADOCHA zdecydowanie przyczynił się do ambitnego celu Rady Doradczej ds. Badań nad Aeronautyką w Europie (ACARE) do redukcji hałasu zewnętrznego o 10dB w samolotach regionalnych przyszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania