Skip to main content

European clinical study for the application of regenerative heart valves

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowoczesne implanty zastawek serca

Transplantacja zastawek serca jest złotym standardem w leczeniu zawału serca. Nowa metoda, która usuwa materiał biologiczny z zastawki, obiecuje zmniejszyć negatywne skutki związane z reaktywnością immunologiczną.

Badania podstawowe
Zdrowie

Obecnie choroby sercowo-naczyniowe (CVD) stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w UE. CVD wpływają na serce i naczynia krwionośne, powodując wysokie ciśnienie krwi, chorobę wieńcową, chorobę zastawki serca i udar. Jeśli chodzi o chorobę zastawki serca, głównymi przyczynami są wrodzone wady serca występujące u jednego na 100 noworodków w UE. Podejście do przeszczepu zastawek serca jest związane z takimi problemami, jak immunogenność, zwyrodnienie przeszczepów biologicznych i wysokie ryzyko zakrzepnięcia w przypadku zastawek mechanicznych. Aby temu zaradzić, finansowany ze środków unijnych projekt ESPOIR (europejskie badanie kliniczne dotyczące stosowania regeneracyjnych zastawek sercowych) opracował obiecującą technologię w celu usunięcia komórek z zastawek serca ludzkiego przed implantacją. Uzasadnieniem tego podejścia jest to, że implantowana zastawka serca jest mniej immunogenna, ponieważ zawiera mniej antygenów. Ułatwia także proces ponownej celularyzacji komórek biorców. Implanty otrzymane z oddanych, ludzkich zastawek serca są poddawane chemicznej obróbce, po pierwsze, aby dezaktywować przylegające mikroorganizmy, a następnie aby usunąć komórki. Tylko tkanka łączna pozostaje w matrycy zastawki sercowej, która jest stabilna i może być przechowywana i transportowana. Implant był testowany szeroko u zwierząt, a po analizie immunologicznej i toksykologicznej okazało się, że jest dobrze tolerowany i regenerowany przez komórki biorcy. Podczas ESPOIR zarejestrowano ponad 120 pacjentów w Europie w kontrolowanym prospektywnym badaniu klinicznym w siedmiu ośrodkach klinicznych w celu otrzymania takich zastawek serca. Przetworzone zastawki serca wszczepiono standardowymi procedurami chirurgicznymi bez zdarzeń niepożądanych związanych z mechaniczną stabilnością decelularyzowanej struktury matrycy. Wyniki zdeceluryzowanych zastawek sercowych stosowanych do wymiany zastawki płucnej były imponujące: 99% osób, które otrzymały bezkomórkowe zastawki serca, nie wymagało dotychczas ponownego zabiegu operacyjnego Decelularyzację zastawek sercowych może obecnie wykonać jeden z partnerów ESPOIR dla każdego zainteresowanego banku tkanek lub szpitala spełniającego europejskie dyrektywy dotyczące dawstwa tkanek. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach projektu pomyślnie przełożono innowacyjną regeneracyjną zastawkę serca na szeroko rozpowszechnioną kliniczną terapię wrodzonych chorób serca. Co ważne, podejście może zostać rozszerzone w celu leczenia coraz większej liczby pacjentów wymagających wymiany zastawki aortalnej.

Słowa kluczowe

Zastawka serca, przeszczep, wrodzony, ESPOIR, zastawka serca pozbawiona komórek

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022