Skip to main content

ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business Innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

‎Łatwiejsze decyzje w zakresie nawadniania

Grupa badaczy z UE opracowała narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przeznaczone do systemów nawadniania. System ten modeluje dane dotyczące opadów deszczu i upraw, podsuwając dzienne kontekstowe sugestie w zakresie nawadniania i umożliwiając organom z sektora gospodarki wodnej monitorowanie zasobów i ustanawianie cen w zależności od sytuacji.

Zmiana klimatu i środowisko

W związku z nieustannym wzrostem populacji i zwiększoną produkcją żywności, woda przeznaczona do nawadniania staje się coraz rzadszym zasobem. Polityki i przepisy UE wymagają od państw członkowskich, by te odzyskiwały koszty usług wodnych od konsumentów w całości, łącznie z kosztami środowiskowymi. Celem projektu ENORASIS (Environmental optimization of irrigation management with the combined use and integration of high precision satellite data, advanced modeling, process control and business innovation), finansowanego przez UE, było stworzenie systemu wspomagania decyzji (DSS) w zakresie nawadniania. Założenia obejmowały wyprodukowanie, przetestowanie i walidację platformy i jej komponentów. Partnerzy zrealizowali założenia projektu, tworząc DSS, który pomaga rolnikom w monitorowaniu zużycia wody oraz nawadnianiu jedynie w razie potrzeby. Ponadto system wyposaża organizacje z sektora gospodarki wodnej w narzędzia wspomagające prognozowanie dostępności zasobów wodnych i zarządzanie nimi. Narzędzia takie pomagają organizacjom spełniać zapotrzebowanie i obciążać rolników w zależności od motywu. Do najciekawszych osiągnięć rozwojowych projektu można zaliczyć stworzenie systemu łączącego obserwacje satelitarne i dane uzyskane z bezprzewodowych czujników terenowych w ramach modelu precyzyjnego prognozowania opadów deszczu. Model ten, w oparciu o informacje dotyczące pogody i charakterystyki uprawnianych roślin, w trybie dziennym dostarcza wskazówki w zakresie nawadniania. Dane przesyłane są do rolników za pośrednictwem Internetu lub urządzeń mobilnych. Rolnicy korzystając z tych danych, mogą zaplanować nawadnianie w połączeniu z innymi czynnościami rolnymi, monitorując jednocześnie zużycie wody i koszty. Agencje z sektora gospodarki wodnej mogą wykorzystywać dane systemu do szacowania presji na zasoby wodne i ustalania cen, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego procesu nawadniania. Ponadto system zezwala agencjom na ustalanie cen odzwierciedlających rzeczywiste koszty wody, zgodnie z polityką UE. Do osiągnięć technicznych projektu należy obszerna lista narzędzi, algorytmów i modułów. Przede wszystkim zespół opracował interfejsy przyjazne dla użytkownika do przeglądarek sieci WWW, urządzeń mobilnych i aplikacji systemów informacji geograficznej. System przetestowano podczas dwóch okresów uprawnych, w pięciu lokalizacjach, na dziewięciu roślinach uprawnych i w różnych okolicznościach operacyjnych. System okazał się efektywny w odniesieniu do głównych kryteriów. W wyniku projektu powstało sześć prac badawczych, a także wiele prezentacji przedstawianych w ramach warsztatów i konferencji. System DSS opracowany w ramach projektu ENORASIS pomaga rolnikom i organizacjom z sektora gospodarki wodnej w zarządzaniu procesem nawadniania, zgodnie z przepisami UE. Prace optymalizują użycie ważnych źródeł, przynosząc korzyści społeczne i środowiskowe.

Słowa kluczowe

Nawadnianie, woda, środowiskowy, system wspomagania decyzji, rolnicy, gospodarka wodna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017