Skip to main content
European Commission logo print header

Collaboration Concepts for Comodality

Article Category

Article available in the following languages:

Współpraca na rzecz sprawniejszego sektora logistyki

Nowy model logistyczny umożliwia współdzielenie przez różnych klientów przepływów transportowych. W ramach unijnego inicjatywy opracowano narzędzia i ramy prawne, które umożliwiają zastosowanie tej koncepcji w biznesie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Konwencjonalne operacje logistyczne charakteryzują się z niską wydajnością, ponieważ przewoźnicy towarowi podpisują kontrakty z wieloma przewoźnikami morskimi. W bardziej ekonomicznym modelu, zwanym współpracą horyzontalną, przewoźnicy morscy mogą współdzielić dostępną przestrzeń, aby uzyskać maksymalną wydajność wykorzystania ładunku i zasobów, z pożytkiem dla wszystkich uczestników procesu. Finansowany ze środków UE projekt CO3 (Collaboration Concepts for Comodality) poświęcony był promowaniu nowej strategii biznesowej oraz wprowadzeniu jej w praktyce. Ogólnym celem była poprawa wydajności ładunkowej poprzez współpracę między partnerami w obrębie sektora. Najbardziej innowacyjnym osiągnięciem projektu jest przezwyciężenie dotychczasowych barier utrudniających realizację koncepcji przewozu łączonego poprzez stworzenie jasnych reguł i struktury organizacyjnej. Aby wykorzystać niespożytkowany potencjał europejskiego systemu transportowego, uczestnicy projektu CO3 skupili się na współpracy horyzontalnej. Przeprowadzenie ponad 100 wywiadów z najważniejszymi interesariuszami pomogło w określeniu zalet tego innowacyjnego rozwiązania. Inicjatywa CO3 umożliwiła takim firmom identyfikację potencjalnych partnerów oraz ustanowienie projektów testowych. Opracowano metodę takiej identyfikacji oraz gromadzenia informacji na temat kompatybilnych przewoźników i pokrywających się tras przewozu. Przygotowano także modele współpracy między wieloma przewoźnikami, jednym lub więcej dostawcami usług logistycznych oraz neutralnymi zarządcami. Partnerzy projektu opracowali ramy prawne, zasady podziału zysków oraz modele biznesowe w postaci podręcznika do samodzielnej oceny, aby usunąć bariery zarządcze dotyczące współpracy horyzontalnej. Przeprowadzono siedem studiów rzeczywistych przypadków z różnych krajów Europy, mających na celu dostarczenie ważnych informacji praktykom sektora logistyki, takim jak firmy, przewoźnicy i dostawcy usług logistycznych. Opracowano też i przetestowano koncepcje podziału zysków. Duża część prac skupiała się na rozpowszechnianiu informacji o wynikach, w celu otwarcia branży na nową koncepcję. Prezentacje odbyły się na 44 konferencjach. Ponadto zorganizowano cztery konferencje i sześć warsztatów. Utworzono bazę danych, zawierającą dane kontaktowe 400 podmiotów, z którymi można potencjalnie nawiązać współpracę. Projekt CO3 przyczynił się do obniżenia kosztów w sektorze logistyki oraz zmniejszenia śladu węglowego o odpowiednio 10–20% oraz 20–30%. Współpraca horyzontalna pomaga w poprawie wydajności, efektywności i zrównoważoności sektora transportowego i logistycznego.

Słowa kluczowe

Sektor logistyki, zasoby przewozowe, transport towarów, współpraca pozioma, współmodalność, dostawcy usług logistycznych, współdzielenie zysków

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania