Skip to main content

Joining innovative Approaches for the integration and Development of transnational knowledge of clusters policies related to independent of Elderly

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skuteczniejsza pomoc dla osób starszych

Postępy opieki medycznej powodują, że ludzie żyją dłużej, jednak często osoby starsze cierpią z powodu przewlekłych chorób i niepełnosprawności, przez co wymagają stałej opieki. Biorąc pod uwagę związane z tym wyzwania dla europejskiego społeczeństwa i gospodarki, sytuacja ta rodzi obawy co do możliwości świadczenia opieki socjalnej i zdrowotnej w przyszłości.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu JADE (Joining innovative approaches for the integration and development of transnational knowledge of clusters policies related to independent of Elderly), finansowanego ze środków UE, naukowcy wspierali zdrowe starzenie się i działali na rzecz poprawy warunków w ośrodkach dla przewlekle chorych osób starszych. Dokładniej mówiąc, uczeni przygotowali wspólny plan badań i wspólny plan działań (JAP), dotyczące jednego z najbardziej obiecujących zastosowań technologii inteligencji otoczenia: usług z zakresu samodzielnego życia oraz teleopieki. Aby wykorzystać potencjał technologii pomagających w opiece nad osobami starszymi, konieczne są odpowiednie rozwiązania prawne oraz środki finansowe umożliwiające ich efektywne wdrażanie. W tym kontekście, złożone z 42 podmiotów konsorcjum położyło szczególny nacisk na alokację środków w celu wspierania samodzielności osób starszych oraz zaspokojenia ogólnych potrzeb starzejącej się ludności. Uczeni analizowali aspekty finansowe, polityczne, eksperckie oraz badawczo-rozwojowe i technologiczne wspomaganego otoczenia życia. Badano klastry technologii opieki nad osobami starszymi, aby określić wady i zalety inteligentnych rozwiązań pomagających w samodzielnym życiu oraz rozwiązań z zakresu teleopieki, telezdrowia i e-zarządzania w odniesieniu do osób starszych. Analiza porównawcza przeprowadzona w projekcie JADE wskazuje, że technologie opieki mogą stanowić częściowe rozwiązanie problemu zapewnienia opieki zdrowotnej coraz większej liczbie osób starszych w Europie. Uczeni ustalili, że potrzebne są szersze działania krajowe/międzynarodowe, aby uporać się z problemem przygotowania, przeszkolenia i podniesienia kwalifikacji personelu medycznego, a także poprawić jakość standardów, interoperacyjność i integrację opieki zdrowotnej i społecznej. Pomyślnie zatwierdzony plan JAP ułatwia pozyskiwanie funduszy, angażowanie naukowców i realizację wspólnych projektów i inicjatyw badawczych, a także budowę laboratoriów zajmujących się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań pomagających w zdrowym starzeniu się. Podejście to sprzyja szybszej komercjalizacji innowacyjnych produktów. Przygotowano białą księgę, dotyczącą ogólnoeuropejskiego stosowania technologii inteligencji otoczenia w opiece nad osobami starszymi. Opisuje ona polityki i plany wspólnego działania na rzecz realizacji "Regionalnych programów zdrowego starzenia się" (RePHA) na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. Wyszczególniono także szanse oferowane przez innowacyjne rynki, dotyczące e-zdrowia w opiece nad osobami starszymi, oraz potencjalne oszczędności dla krajowych i regionalnych systemów opieki medycznej i społecznej nad osobami starszymi. Opracowana w projekcie JADE biała księga, wspólna agenda i plan JAP przyczynią się do wzmocnienia regionalnego wzrostu gospodarczego dzięki skuteczniejszym inwestycjom w badania i szkolenia z zakresu technologii inteligencji otoczenia, stosowanej w opiece nad osobami starszymi. W połączeniu ze środkami opracowanymi w projekcie, realizacja polityki wsparcia na rzecz e-zdrowia i technologii wspomagania będzie wspierać aktywność i zdrowie w okresie starzenia poprzez optymalizację wykorzystania budżetów służby zdrowia i pomocy społecznej.

Słowa kluczowe

Pomoc osobom starszym, zdrowe starzenie się, osoby starsze, inteligencja otoczenia, samodzielne życie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania