European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mapping the population, careers, mobilities and impacts of advanced research degree graduates in the social sciences and humanities

Article Category

Article available in the following languages:

Rozbudowana analiza wkładu społecznego absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych

Strategie kreowania polityki mogą w niezamierzony sposób faworyzować inwestycje i wykorzystywanie badań z zakresu nauk ścisłych, techniki, inżynierii i matematyki kosztem nauk społecznych i humanistycznych. W ramach jednej z inicjatyw unijnych przeprowadzono ogólnoeuropejskie badanie absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, aby ustalić, czy rzeczywiście tak jest.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Prace finansowanego ze środków UE projektu POCARIM (Mapping the population, careers, mobilities and impacts of advanced research degree graduates in the social sciences and humanities) skoncentrowano na doktorach nauk społecznych i humanistycznych z 10 państw członkowskich oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji, którzy uzyskali tytuł doktora w latach 2000–2012. Opracowano szereg streszczeń programowych dotyczących sześciu głównych aspektów nauk społecznych i humanistycznych: ścieżek kariery, wpływu badań, sieci kontaktów, interdyscyplinarności, mobilności międzynarodowej oraz relacji partnerskich, rodzicielskich i opiekuńczych. Jako uzupełnienie streszczeń programowych przygotowano 13 szczegółowych raportów programowych rozwijających te aspekty. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w formie elektronicznej w 13 krajach uczestniczących w projekcie POCARIM zebrano ponad 1000 odpowiedzi i stwierdzono szereg ważnych prawidłowości. Badania wykazały, że absolwenci starali się rozwijać karierę w środowiskach akademickich i badawczych. Rozwijając wyniki ankiety, przeprowadzono wywiady z 325 doktorami nauk społecznych i humanistycznych zatrudnionymi w różnych sektorach i organizacjach we wszystkich krajach partnerskich. Wyniki posłużyły do opracowania raportu końcowego kierowanego do osób odpowiedzialnych za politykę badawczą i innych stron zainteresowanych. W raporcie zestawiono kluczowe wnioski i 30 rekomendacji z zakresu sześciu motywów przewodnich. Ogólnie stwierdzono, że absolwenci kierunków społecznych i humanistycznych są kreatywni i pełni zapału oraz angażują się w różnorodne działania o istotnym wpływie społecznym. Badania w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych niewątpliwie wspomagają rozwiązywanie problemów społecznych i ekonomicznych współczesnej Europy. Prace projektu POCARIM pozwoliły lepiej zrozumieć mobilność i wpływ badaczy SSH w 13 krajach objętych projektem i innych państwach.

Słowa kluczowe

Nauki społeczne i humanistyczne, stopień naukowy, ścieżki kariery, wpływ badań, mobilność międzynarodowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania