Skip to main content

Random fibre lasers for telecommunications and distributed sensing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sieć szkoleniowa poświęcona laserom światłowodowym

Zespół uczonych z UE prowadził działania obejmujące szkolenia z zakresu nauki o laserach, fotoniki nieliniowej, bezpiecznej komunikacji i detekcji. Badania skupiały się na ultradługich i losowych laserach światłowodowych do zaawansowanych zastosowań w superszybkiej komunikacji optycznej oraz rozproszonych systemach czujników światłowodowych.

Gospodarka cyfrowa

Zrzeszający trzy uczelnie wyższe i trzy instytucje akademickie z UE i Rosji projekt RANDFIELDS (Random fibre lasers for telecommunications and distributed sensing) przygotował grunt pod stworzenie przełomowych zastosowań w dziedzinie telekomunikacji optycznej i detekcji. Uczestnicy projektu zbudowali światłowodowe lasery ramanowskie z rozproszonym sprzężeniem zwrotnym, działające w różnych systemach, na przykład dostrajalnym, o wąskim paśmie, o wielu długościach fal i pulsacyjnym. Zastosowanie nowych modeli numerycznych pomogło w opisaniu różnych typów laserów światłowodowych. Oprócz lasera ramanowskiego zespół opracował też ramy teoretyczne dla losowego lasera światłowodowego Brillouina. Ponadto badano różne właściwości losowego generowania (statystycznego, szumowego i spektralnego) w różnych laserach losowych działających w oparciu o różne mechanizmy (Brillouina i Ramana). Zespół analizował też dynamiczną kinetykę fal w systemach laserowych. Zaproponowano nowe metody generowania laserów światłowodowych o wielu długościach fal oraz ramanowskich z rozproszonym sprzężeniem zwrotnym, które mogą uzyskać maksymalną wydajność kwantową. Zaprojektowano i przetestowano nowe rodzaje światłowodów (wielordzeniowe, stożkowe, w kształcie litery W oraz ze wzmocnionym rozpraszaniem Rayleigha), w tym pod kątem pracy z synchronizacją modów, w różnych zastosowaniach. Do wymiany wiedzy wykorzystano szkołę letnią poświęconą postępom technologii optycznych oraz szkołę zimową dotyczącą turbulencji fal optycznych. W ramach projektu RANDFIELDS zorganizowano też szereg warsztatów na różne tematy. Znalazły się wśród nich losowe lasery światłowodowe, nieliniowe poszerzanie widma w laserach światłowodowych, nieuporządkowanie i turbulencja fal, zaawansowane modelowanie numeryczne laserów światłowodowych oraz systemy światłowodowe. Tematem dwóch innych warsztatów była wymiana wiedzy między Europą a Rosją. Oprócz tych działań zorganizowano szereg wykładów i seminariów. Wymiana wiedzy i współpraca będące rezultatem projektu okazały się bardzo owocne i przyczyniły się do założenia nowych wspólnych inicjatyw. Wyniki projektu opublikowano na łamach czasopism naukowych oraz w książce.

Słowa kluczowe

Lasery światłowodowe, nauka o laserach, detekcja, o wysokiej prędkości, telekomunikacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019