Skip to main content

Sustainable network of Independent Technical EXpertise for radioactive waste disposal

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odpowiedzialne i bezpieczne gospodarowania odpadami promieniotwórczymi

Składowanie krótkotrwałych odpadów jądrowych na płytkich głębokościach pod ziemią osiągnęło dojrzałość przemysłową, ale geologiczne składowanie zużytego paliwa długożyciowego głęboko pod ziemią jest nadal bardzo daleko od tego celu. Finansowana ze środków UE inicjatywa umożliwiła nawiązanie współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi i organizacjami ds. bezpieczeństwa technicznego w celu stworzenia sieci niezależnych ekspertów oraz oceny głębokich składowisk geologicznych.

Technologie przemysłowe

Składowanie geologiczne stanowi powszechnie akceptowany punkt końcowy dla bezpiecznego zarządzania długożyciowymi odpadami promieniotwórczymi i zużytym paliwem. Jednak polityki, badania i stopień wdrożenia znacznie się różnią pomiędzy państwami członkowskimi UE. Podczas gdy wiele krajów europejskich nadal pracuje nad ustaleniem zasad, Francja, Finlandia i Szwecja złożyły już wnioski o pozwolenie na budowę. Organizacje ds. gospodarki odpadami odpowiadają za ustanowienie wymogów i warunków budowy, eksploatacji i zamykania głębokich składowisk geologicznych. Asesorzy oceniający dokumentację dotyczącą tych miejsc będą potrzebowali specjalistycznej wiedzy i umiejętności, by móc oceniać zgodność składowisk z przepisami poprzez inspekcje na miejscu składowania i działania w zakresie badań i rozwoju. Celem finansowanego ze środków UE projektu SITEX (Sustainable network of independent technical expertise for radioactive waste disposal) jest zidentyfikowanie najlepszego sposobu na określanie i rozwijanie tego typu specjalistycznej wiedzy wśród asesorów. Zespół skupiał się przede wszystkim na harmonizacji polityk i programów pomiędzy organami regulacyjnymi, organizacjami ds. bezpieczeństwa technicznego oraz organizacjami ds. gospodarki odpadami. Naukowcy przygotowali obszerną listę kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz wyzwań związanych z rozwojem i wdrożeniem koncepcji składowisk geologicznych. Spośród nich zespół wytypował jako priorytetowe kwestie badawczo-rozwojowe w celu umożliwienia dialogu naukowego poprzez platformę technologiczną na rzecz wdrożenia składowania geologicznego odpadów promieniotwórczych. Kolejnym krokiem była ocena metodologii inspekcji i przyswojenie doświadczeń nabytych podczas krajowych inicjatyw, które przyczyniły się do zaangażowania podmiotów obywatelskich w tworzenie projektów głębokich składowisk geologicznych. Partnerzy projektu SITEX przygotowali projekt ram do utworzenia sieci niezależnych ekspertów w celu rozwoju wiedzy technicznej na temat bezpieczeństwa głębokich składowisk geologicznych. Wiedza na temat podstawowych procesów zamykania i izolacji odpadów promieniotwórczych w głębokich składowiskach geologicznych jest obecnie bardzo duża. Nadzór nad wdrażaniem takich składowisk ze strony niezależnych ekspertów pozwoli zbudować zaufanie opinii publicznej i przyspieszyć wykorzystanie tego szeroko akceptowanego rozwiązania do utylizacji odpadów promieniotwórczych w przyszłości.

Słowa kluczowe

Odpady promieniotwórcze, składowanie głęboko pod ziemią, zużyte paliwo, zbiorniki geologiczne, krytyczne kwestie związane z bezpieczeństwem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania