Skip to main content

European Transport Network Alliance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Droga ku współpracy międzynarodowej umacniającej europejskiej badania w dziedzinie transportu

Pewna unijna inicjatywa przyczyniła się do rozwoju współpracy międzynarodowej w dziedzinie transportu, zapraszając do dialogu kolejnych graczy.

Technologie przemysłowe

Celem projektu będącego poprzednikiem tej inicjatywy była koordynacja i poprawa współpracy między Krajowymi Punktami Kontaktowymi (KPK), działającymi w ramach siódmego programu ramowego i poświęconymi zagadnieniom związanym z transportem. W projekcie ETNA PLUS (European transport network alliance), finansowanym ze środków UE, wykorzystano tamte osiągnięcia i rozszerzono cele tego przedsięwzięcia, tak by odzwierciedlały nowe priorytety określone w strategiach Europa 2020 i Unia innowacji. Ogólnym założeniem było umacnianie innowacji we współpracy w dziedzinie transportu, ze szczególnym uwzględnieniem promowania uczestnictwa nowych aktorów i regionów w projektach unijnych. Partnerzy projektu przygotowali bazę danych źródeł finansowania, umożliwiającym użytkownikom pozyskiwanie środków na badania i innowacje (R&I) związane z transportem. Przeszukiwalne narzędzie internetowe było regularnie aktualizowane o nowe inicjatywy i programy dotyczące finansowania, a także o informacje o możliwościach zdobywania kredytów i pozyskiwania kapitału. Zespół ETNA PLUS przeanalizował strategie R&I w dziedzinie transportu, stosowane w krajach uprzemysłowionych, oraz to, jak umacniają one lub hamują współpracę międzynarodową. W efekcie powstał dokument opisujący skuteczne strategie R&I w dziedzinie transportu w UE i na świecie, a także istniejące bariery. Dotyczy on KPK w państwach członkowskich, zainteresowanych opracowaniem własnych działań w ramach współpracy międzynarodowej odnoszącej się do R&I w dziedzinie transportu. Aby przyczynić się do rozwoju współpracy międzynarodowej, umocnienia transportowych KPK i podniesienia kompetencji naukowców, zorganizowano serię szkoleń oraz wydarzeń związanych z rozwojem zawodowym i networkingiem. W sumie odbyło się 11 wydarzeń poświęconych nawiązywaniu kontaktów, przygotowano 12 dokumentów zawierających porady na temat projektów i działań w ramach programu Horyzont 2020 oraz zorganizowano 8 szkoleń i 5 webinariów na temat programu Horyzont 2020. Uruchomiono program współpracy, zapewniający indywidualne wsparcie, wymianę dobrych praktyk i praktyczne szkolenia, skierowane w szczególności do nowych KPK. Rezultaty projektu były aktywnie promowane na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Odbyło się ponad 70 prezentacji na wydarzeniach obejmujących szerokie spektrum multidyscyplinarnych działań związanych z transportem. Efektem inicjatywy ETNA PLUS powinna być większa innowacyjność w transporcie międzynarodowym. Nowi gracze zyskają możliwość współpracy przy realizacji przyszłych projektów unijnych w tym sektorze.

Słowa kluczowe

Współpraca międzynarodowa, badania w dziedzinie transportu, Krajowe Punkty Kontaktowe, ETNA PLUS, sieć transportowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania