Skip to main content

Heavy Payload Helicoper for Last Mile Rescue

Article Category

Article available in the folowing languages:

Definiowanie wsparcia powietrznego pozwalającego skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych

Zastosowanie transportu powietrznego w sytuacjach kryzysowych wynikających z klęsk żywiołowych lub działania człowieka bardzo przyspiesza niesienie pomocy. Jedna z inicjatyw unijnych zajęła się zapotrzebowaniem służb ratunkowych na systemy transportu powietrznego do prowadzenia lokalnych działań ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.

Technologie przemysłowe

Podczas katastrof konieczne jest szybkie dostarczenie sprzętu i personelu na miejsce, często pomimo zniszczenia lokalnej infrastruktury. Największy potencjał mają tu pojazdy latające, lecz większość z nich ze względów konstrukcyjnych nie nadaje się do misji ratunkowych. Finansowany ze środków UE projekt "Heavy payload helicopter for last mile rescue" (HELI4RESCUE) zajął się rozwinięciem koncepcji pojazdu powietrznego o dużej ładowności do obsługi sytuacji wyjątkowych. Uczestnicy projektu zajęli się analizą pojazdów o dużej ładowności dla potrzeb cywilnych służb ratunkowych, zwracając szczególną uwagę na przekazywanie zidentyfikowanych zapotrzebowań do istniejących i przyszłych programów lotniczych. Prace rozpoczęto od wyszczególnienia i zweryfikowania dwóch zestawów zapotrzebowań użytkowników. Zestawiono i opisano obecnie możliwe rozwiązania, oceniając możliwości potencjalnych kandydatów w trzech scenariuszach kryzysowych. Analiza sytuacji zarządzania kryzysowego umożliwiła opracowanie zestawu wymagań użytkowników cywilnych. Partnerzy projektu zaprezentowali praktyczne rozwiązania konkretnych kwestii wskazanych w wymaganiach użytkowników cywilnych, takich jak interoperacyjność, łańcuchy dostaw i sieci logistyczne. Uczestnicy projektu zbadali możliwości używania szybkich helikopterów o dużym udźwigu, dużych sterowców i bezzałogowych pojazdów latających, analizując też kwestie związane z używaniem pojazdów latających, takie jak certyfikacja i przepisy operacyjne. Następnie zaproponowano modele użycia zbadanych pojazdów latających i na podstawie tych modeli dokonano oceny wykonalności, aspektów ekonomicznych i problemów implementacyjnych. Projekt HELI4RESCUE nakreślił plan rozwoju skutecznej, ogólnoeuropejskiej infrastruktury reagowania. Uwzględniono w nim rozwiązania standaryzacji wyposażenia technicznego, procedur i kanałów komunikacyjnych, harmonizacji przepisów, tworzenia nowych technologii lotniczych i powołania wspólnej europejskiej usługi reagowania powietrznego. Prace prowadzone w ramach projektu HELI4RESCUE pozwolą zapewnić szybkie i niezawodne wsparcie powietrzne naziemnym zespołom ratunkowym podczas powodzi, trzęsień ziemi i pożarów w każdym miejscu Europy.

Słowa kluczowe

Reagowanie kryzysowe, transport lotniczy, misje ratunkowe, ciężkie ładunki, helikopter, ostatni odcinek, logistyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania