Skip to main content
European Commission logo print header

New Synthetic Reactions for Antitumor Natural Products

Article Category

Article available in the following languages:

Synteza chemiczna naturalnych związków

Leki na wiele chorób można znaleźć w przyrodzie. Chemia może być pomocna w przetwarzaniu naturalnych substancji do uzyskania nowego działania biologicznego.

Zdrowie icon Zdrowie

Związki organiczne i biocząsteczki są głównie zbudowane z węgla (C), wodoru (H) i tlenu (O). Wiązanie C-H jest jednym z najczęściej występujących w przyrodzie, lecz jest niereaktywne. Opracowano wiele metod aktywacji lub cięcia tego wiązania, wśród których najczęściej stosowana jest kataliza z zastosowaniem metali przejściowych. Chemicy syntetycy intensywnie pracują nad opracowaniem i uzyskaniem nowych odczynników i katalizatorów, które aktywizowałyby wiązanie C-H. Naukowcy z finansowanego przez UE badania "New synthetic reactions for antitumour natural products" (NSR-ANP) również pracowali nad tym zagadnieniem. Korzystając z aminowej grupy czynnościowej z powodzeniem aktywizowali wiązania C-H, zwłaszcza w grupach metylowych. Badanie mechanizmu takiej reakcji ujawniło, że powstaje w jej trakcie produkt pośredni w postaci związku cyklicznego, co umożliwia dodanie grupy CO bez udziału zewnętrznej grupy. Ta nowa reakcja otwiera możliwości wykorzystania wiązań C-H w chemii syntetycznej. Projekt NSR-ANP umożliwił stworzenie tej platformy syntezy do uzyskiwania naturalnie występujących związków, takich jak alkaloidy pyrazolowe — newbuldynę i witasomninę. Zastosowania tej platformy można poszerzyć o modyfikowanie związków występujących w przyrodzie do użycia jako leków przeciwnowotworowych.

Słowa kluczowe

Chemia, aktywność biologiczna, wiązanie C-H, kataliza z zastosowaniem metali przejściowych, aminowa grupa funkcyjna, związki naturalne, alkaloidy, przeciwnowotworowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania