Skip to main content

Trans-national co-operation among National Contact Points for Socio-economic Sciences and the Humanities (SSH NCPs)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Współpraca wzmacnia nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

Unijna inicjatywa wsparła sieć krajowych punktów kontaktowych (KPK) zajmujących się naukami społeczno-ekonomicznymi i humanistycznymi. Celem sieci jest pomoc badaczom w ubieganiu się o środki unijne.

Technologie przemysłowe

Europa finansuje sieci KPK w różnych obszarach badań. Główną rolą tych punktów jest wspieranie wymiany naukowej między badaczami. Finansowany ze środków UE projekt NET4SOCIETY3 (Trans-national co-operation among national contact points for socio-economic sciences and the humanities (SSH NCPs)) to drugie rozszerzenie projektu dotyczącego KPK zapoczątkowanego w 2008 r. Przygotowano szereg dokumentów mających podnosić świadomość na temat SSH i zwiększyć ich widoczność w europejskich programach ramowych (PR). Należy tu wymienić przede wszystkim analizę polityczną poświęconą projektowaniu interdyscyplinarnych badań, artykuł programowy na temat stanu badań SSH w programach ramowych, sprawozdanie dotyczące uczestnictwa państw członkowskich w PR, a także doroczne raporty na temat integracji SSH w kontekście programu Horyzont 2020 i związanych z nim możliwości finansowania. Zorganizowano też warsztaty mające na celu wsparcie włączenia badań SSH do programu Horyzont 2020. W dwudniowej prestiżowej konferencji międzynarodowej wzięło udział ponad 350 europejskich badaczy, fundatorów, administratorów i prawodawców z zamiarem umocnienia europejskiej sieci badawczej (EPB) w zakresie SSH oraz ograniczenia fragmentacji środowiska naukowego SSH. Odbyła się także tematyczna giełda kooperacyjna, mająca na celu promowanie współpracy i tworzenia konsorcjów przez badaczy SSH. Zorganizowano trzy warsztaty i dwa szkolenia, aby pomóc KPK i naukowcom w przejściu od siódmego programu ramowego (7PR) do programu Horyzont 2020. Zespół rozszerzył również internetowy katalog naukowców i kluczowych podmiotów w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. Ta baza danych ułatwia współpracę naukową w Europie. Utworzono też sieć, w której skład weszło ponad 80 europejskich i międzynarodowych KPK z około 50 krajów. W przeprowadzonym badaniu ankietowym ponad 70% uczestniczących KPK określiło korzyści płynące z projektu jako "doskonałe". Projekt NET4SOCIETY3 pomógł społeczności badawczej w zakresie przejścia z 7PR do programu Horyzont 2020 dzięki zapewnieniu niezbędnej wiedzy. Zwiększył też widoczność i oddziaływanie europejskich badań w dziedzinie SSH.

Słowa kluczowe

Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, krajowe punkty kontaktowe, Horyzont 2020, siódmy program ramowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania