Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

PUBLIC PERCEPTION OF SECURITY AND PRIVACY: ASSESSING KNOWLEDGE, COLLECTING EVIDENCE, TRANSLATING RESEARCH INTO ACTION

Article Category

Article available in the following languages:

Dokładniejsze narzędzia do mierzenia publicznego postrzegania zależności między bezpieczeństwem a prywatnością

Jeden z projektów europejskich zajął się oceną publicznego postrzegania związków między bezpieczeństwem a prywatnością w celu uzyskania informacji przydatnych dla formułowania przyszłej polityki.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Prywatność i ochrona danych to fundamentalne prawa o kluczowym znaczeniu dla współczesnych społeczeństw demokratycznych. Stosowanie technik monitoringu wymaga zatem uchwycenia kruchej równowagi między zaufaniem publicznym i troską o prywatność a postrzeganymi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa. Za cel finansowanego ze środków UE projektu PACT (Public perception of security and privacy: Assessing knowledge, collecting evidence, translating research into action) przyjęto wspomaganie użytkowników i decydentów w uwzględnianiu prywatności i czynników społecznych w procesach oceny środków bezpieczeństwa. Prace rozpoczęto od przeanalizowania aktualnej wiedzy na temat związków między bezpieczeństwem a prywatnością oraz roli zaufania i zastrzeżeń. W ramach ogólnoeuropejskiego badania publicznego postrzegania zależności między prywatnością, fundamentalnymi prawami i bezpieczeństwem przeprowadzono wywiady z około 27 000 obywateli z 27 państw członkowskich. Partnerzy projektu przeanalizowali następnie kluczowe czynniki wpływające na publiczne opinie na temat implikacji poszczególnych technologii zabezpieczających dla bezpieczeństwa i prywatności. Kierując się wynikami prac nad mapowaniem, badań i analiz, partnerzy projektu PACT opracowali platformę prywatności, pozwalającą uwzględniać w politykach bezpieczeństwa kwestie etyczne, społeczne i związane z prywatnością. Platforma obejmuje również system wspomagania decyzji umożliwiający użytkownikom dokonywanie oceny wad i zalet przyszłych inwestycji i wdrożeń z zakresu technologii bezpieczeństwa z punktu widzenia prywatności, etyki, akceptacji społecznej i postrzegania publicznego. Wyniki zaprezentowano w 30 publikacjach naukowych i na 54 odczytach akademickich. Prace projektu PACT pozwoliły połączyć opinie szerokiego grona ekspertów europejskich i obywateli dla potrzeb opracowania nowej platformy referencyjnej pozwalającej oceniać inwestycje w technologie bezpieczeństwa z uwzględnieniem szerszego kontekstu społecznego i kulturowego. Badania wniosły istotny wkład w debatę na temat zależności między bezpieczeństwem a prywatnością, co będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych — od decydentów politycznych i zarządców kryzysowych po zwykłych obywateli.

Słowa kluczowe

Postrzeganie publiczne, bezpieczeństwo, prywatność, PACT, technologie bezpieczeństwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania