Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Tactical Approach to Counter Terrorists in Cities

Article Category

Article available in the following languages:

Doskonalenie taktyki antyterrorystycznej

Ze względu na wzrost zagrożeń terrorystycznych w obszarach miejskich, UE pracuje nad stworzeniem przydatniejszej i bardziej skutecznej strategii zwalczania terroryzmu. Końcowy system TACTICS zminimalizuje ryzyko dla cywili i usprawni działania antyterrorystyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach wiele uwagi poświęca się działaniom antyterrorystycznym, w związku z traumatycznymi wydarzeniami w obszarach miejskich, jak zamach z 11 września 2001 r. Obszary miejskie są szczególnie narażone na ataki, ze względu na wysoką gęstość zaludnienia i znaczenie kulturowe. Służbom bezpieczeństwa nie łatwo jest wykrywać nietypowe zachowania w obszarach miejskich lub kontrolować dostęp do nich. Służby te muszą balansować pomiędzy ochroną prywatności a zapewnianiem bezpieczeństwa. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa i złagodzić skutki zamachów terrorystycznych oraz by móc szybko oceniać możliwości adekwatnej reakcji, należy udoskonalić techniki rozpoznawania oznak ataków. W projekcie "Tactical approach to counter terrorists in cities" (TACTICS) skupiono się na tego typu udoskonaleniach. Celem projektu TACTICS jest stworzenie bardziej efektywnego systemu antyterrorystycznego, który pozwalałby zapobiegać ewentualnym uprzedzeniom i unikać fałszywie negatywnych lub fałszywie pozytywnych wniosków podczas oceny zagrożeń lub ataków. W tym celu zespół zastosował rozłączną analizę zagrożeń, podzieloną na trzy części, do każdej z nich przypisując odmienne siły bezpieczeństwa. Pierwszą częścią jest zarządzanie zagrożeniami, które wymaga przyjrzenia się decyzjom w oparciu o ogólną sytuację operacyjną. Celem projektu TACTICS jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy w czasie zaistnienia rzeczywistego zagrożenia, która pomoże wydać szybkie i bardziej dokładne polecenia. Drugą częścią jest "rozłożenie" zagrożenia na czynniki pierwsze, tj. poprawa poziomu gotowości poprzez rozłożenie zagrożeń w dające się zaobserwować zachowania terrorystyczne, wykrywalne w środowiskach miejskich. Trzecią częścią jest zarządzanie potencjałem, co zapewni wyższy poziom wiedzy na temat możliwości reagowania natychmiast po zaistnieniu zdarzenia. Dokonując podziału i ulepszając te trzy aspekty, zespół TACTICS oferuje skuteczniejszą pracę zespołową, która pozwoli skutecznie wykrywać i oceniać zagrożenia, i na nie reagować. Zespół TACTICS zorganizował warsztaty dla użytkowników końcowych, podczas których omówiono możliwe scenariusze ataku oraz przeprowadzono symulacje koncepcji operacyjnych. Te działania, wraz z analizą ataków historycznych przeprowadzoną w strukturalny, bezstronny sposób, posłużą do udoskonalenia systemu. Ostatecznie zespół TACTICS zwiększy efektywność sił bezpieczeństwa w ramach działań antyterrorystycznych w obszarach miejskich. Lokalne służby będą mogły lepiej dbać o utrzymanie porządku publicznego, a służby krajowe będą skuteczniej analizowały zagrożenia i ryzyka, a także odpowiednio koordynowały działania antyterrorystyczne. Tego typu wkład będzie decydujący w ogólnej walce przeciw terroryzmowi.

Słowa kluczowe

Antyterroryzm, terroryzm, obszary miejskie, ryzyko obywatelskie, taktyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania