European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

PLANT AND FOOD BIOSECURITY

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa sieć walki z bioterroryzmem

Partnerzy współpracujący w ramach sieci badawczej podjęli kroki mające przeciwdziałać zagrożeniom bioterrorystycznym w Europie, analizując istniejące ramy regulacyjne i metody monitorowania rozprzestrzeniania się chorób w systemie produkcji rolnej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Bioterroryzm to używanie środków zakaźnych lub innych szkodliwych substancji biologicznych bądź biochemicznych w charakterze broni. Ataki na rolnictwo z użyciem broni biologicznej w postaci patogenów roślin (agroterroryzm) mogłyby nie tylko wywołać strach, ale również spowodować straty gospodarcze i destabilizować sytuację polityczną. W ramach finansowanego przez UE projektu PLANTFOODSEC (Plant and food biosecurity) powołano wirtualne Centrum Bezpieczeństwa Biologicznego Roślin i Żywności, aby poprawić gotowość międzynarodową na ewentualne ataki agroterrorystyczne. Uczestnicy projektu w pierwszej kolejności zidentyfikowali patogeny roślinne i szkodniki zagrażające najważniejszym roślinom spożywczym jako obszary priorytetowe dla dalszych badań i polityki regulacyjnej. Następnie zbadano model zamierzonego wprowadzania szkodników upraw na przykładzie patogennego grzyba Fusarium proliferatum, który niszczy uprawy i wytwarza rakotwórcze toksyny potencjalnie szkodliwe dla człowieka. Jako potencjalną broń biologiczną wskazano też przenoszone na żywności patogeny mogące powodować epidemie wśród ludzi, takie jak Escherichia coli i bakterie z rodzaju Salmonella. Dążąc do ograniczania zagrożeń wynikających z zamierzonego skażenia żywności, utworzono odpowiednie struktury skoordynowanych, ogólnoeuropejskich programów monitorowania i wykrywania chorób oraz reagowania na nie. Partnerzy projektu PLANTFOODSEC opracowali metodę oceny ryzyka związanego z zagrożeniami agroterrorystycznymi oraz platformę dla internetowej sieci diagnostycznej. W toku projektu realizowano działania szkoleniowe i inicjatywy nawiązywania kontaktów, aby zwiększać świadomość znaczenia bezpieczeństwa biologicznego roślin i żywności wśród naukowców i decydentów politycznych. Badacze rozwijali również narzędzia do diagnozowania bezpieczeństwa żywności, analizowali istniejące ramy prawne i modelowali rozprzestrzeniane się różnorodnych chorób roślin. Projekt PLANTFOODSEC odegrał kluczową rolę w rozpowszechnianiu informacji i podnoszeniu świadomości publicznej na temat bezpieczeństwa biologicznego roślin i żywności. Pozwoli to usprawnić reagowanie na zagrożenia agroterrorystyczne na poziomie krajowym i regionalnym.

Słowa kluczowe

Bioterroryzm, broń biologiczna, agroterroryzm, PLANTFOODSEC, bezpieczeństwo biologiczne roślinności i żywności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania