Skip to main content

Test of Rolling Stock Electromagnetic Compatibility for cross-Domain interoperability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczniejsze koleje europejskie

W ramach europejskiego projektu starano się ulepszyć definicję kontroli, aby zapewnić interoperacyjność pociągów z uwzględnieniem systemów komunikacji i sygnalizacji ERTMS na poziomie 1-2.

Technologie przemysłowe

Zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane przez same pociągi z powodu licznych kolejowych systemów sygnalizacji i komunikacji stało się poważnym problemem dla producentów taborów kolejowych i operatorów infrastruktury kolejowej. Dostępne zharmonizowane normy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wśród istniejących systemów kolejowych nie zapewniają interoperacyjności pomiędzy pociągami a systemami sygnalizowania. Sytuacja ta prowadzi do poważnych strat w czasie i zasobach ponoszonych przez producentów, zarówno pod względem integracji systemy, jak i sygnalizacji trasy, i może stanowić ryzyko dla operatorów. W finansowanym przez UE projekcie "Test of rolling stock electromagnetic compatibility for cross-domain interoperability" (TREND) zbadano i zaprojektowano określone lokalizacje i konfiguracje kontrolne, umożliwiając harmonizację testów zatwierdzających towarowe i pasażerskie tabory kolejowe w zakresie EMC. Nacisk kładziony jest na zakłócenia w systemach komunikacji i sygnalizacji kolejowej za sprawą odtwarzania reprezentacyjnych niekorzystnych warunków prądu zwarciowego dla stanu ustalonego i nieustalonego. Specjalnie opracowany trójwymiarowy model elektromagnetyczny przeznaczono do każdego z systemów komunikacji i sygnalizacji taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej. Sklasyfikowano je według czterech kategorii: sygnalizacja punktowa (moduł transmisji z balis), obwód torowy prądu stałego, Globalny System Komunikacji Mobilnej – Kolej (GSM-R) oraz systemy usługi nadawczej. Dzięki wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i dostępności tych systemów, zespół TREND zdefiniował procedurę kontrolną, która odtwarza reprezentacyjne najgorsze scenariusze dotyczące emisji elektromagnetycznych taboru kolejowego, które mogłyby wpływać na interoperacyjność systemu, włączając zjawisko stanu nieustalonego. W rzeczywistości określone badanie sygnałów nieustalonych w ich śladach czasu i częstotliwości stanowi klucz do naukowego sukcesu projektu. Transport kolejowy jest ważnym obszarem rozwojowym z perspektywy gospodarczej i środowiskowej. Działania podjęte przez zespół projektu TREND powinny pomóc skrócić czas komercjalizacji wyposażonych taborów kolejowych, poprawić dostępność infrastruktury kolejowej i bezpieczeństwo pasażerów. Co więcej, zwiększona interoperacyjność i operacyjność krzyżowa między różnymi sieciami kolejowymi jest decydującym czynnikiem pozwalającym uniknąć przeszkód związanych z użytkowaniem dużych linii europejskich oraz wyposażenia pochodzącego od różnych dostawców.

Słowa kluczowe

Kolej, interoperacyjność, systemy sygnalizacji, tabor kolejowy, kompatybilność elektromagnetyczna, BTM, GSM-R, obwody torowe, usługi nadawcze, procedura kontrolna, konfiguracja kontrolna, lokalizacja kontrolna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania