Skip to main content
European Commission logo print header

CSA Healthy and Productive Seas and Oceans

Article Category

Article available in the following languages:

Koordynacja badań na rzecz niebieskiego wzrostu, zdrowe oceny i zmiana klimatu

Oceany stwarzają szerokie możliwości niebieskiego wzrostu i zatrudnienia, jednak są przedmiotem presji ze strony działalności człowieka i zmiany klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu CSA OCEANS (CSA healthy and productive seas and oceans) była pomoc w rozwoju inicjatywy w zakresie wspólnego planowania badań naukowych "Zdrowe i wydajne morza i oceany" (JPI Oceans). JPI Oceans to platforma strategiczna na wysokim poziomie poświęcona opracowywaniu długoterminowych działań badawczo-technologicznych w dziedzinie morza w Europie. Zadaniem projektu CSA OCEANS było natomiast zapewnienie wsparcia platformie JPI Oceans i jej organom kierowniczym w celu skrócenia czasu wymaganego do osiągnięcia fazy wdrożenia. W ramach projektu opracowano odpowiednie narzędzia umożliwiające sprostaniu temu wyzwaniu, a także procedury i struktury służące długoterminowemu zarządzaniu i współpracy operacyjnej w ramach działań wspólnego planowania. Zaproponowane narzędzia są dostępne na stronie JPI Oceans w formie zestawu narzędzi. W ramach inicjatywy sporządzono szkic strategicznego planu badań i innowacji (SRIA), w którym zidentyfikowano obszary strategiczne ukierunkowane na takie umiejscowienie inicjatywy JPI Oceans w europejskim obszarze badań i innowacji, które zapewni wyraźną wartość dodaną i opłacalność. Aby sprostać najważniejszym wyzwaniom, partnerzy opracowali mapę krajobrazu badań morskich w celu identyfikacji luk. Konsultacje z zainteresowanymi stronami obejmowały wykorzystanie specjalnego kwestionariusza, szereg warsztatów i konsultacje internetowe. Dane uzyskane tą drogą skalibrowano z danymi uzyskanymi z podobnych konsultacji przeprowadzonych w państwach członkowskich pod kątem ich priorytetów strategicznych. Zarząd JPI Oceans poparł szkic SRIA i opracował skróconą wersję na potrzeby publikacji online i w wersji papierowej jako materiały informacyjne. Następnie strategiczny plan badań i innowacji został oficjalnie zaprezentowany podczas pierwszej konferencji JPI Oceans. Konsorcjum opracowało również plan komunikacji oraz nową stronę internetową i promocyjny materiał wideo, który przedstawia najważniejsze europejskie zainteresowane strony. Celem filmu wideo było lepsze zrozumienie roli JPI OCEANS w sferze badań oraz podniesienie poziomu świadomości w celu sprawniejszego rozwoju sieci JPI OCEANS. W ramach CSA OCEANS wsparto również wdrożenie działań pilotażowych JPI Oceans zmierzających do przetestowania nowych narzędzi i zaprezentowania wartości dodanej i zdolności ujednolicenia inicjatywy JPI Oceans. Zostały opracowane plakaty oraz arkusze informacyjne dla czterech działań pilotażowych. Obejmują one wielofunkcyjne użycie infrastruktury monitorowania, ekologiczne aspekty tworzyw sztucznych w środowisku morskim, ekologiczne aspekty górnictwa głębinowego oraz interkalibracja w kontekście ramowej dyrektywy wodnej UE.

Słowa kluczowe

CSA OCEANS, inicjatywa w zakresie wspólnego planowania badań naukowych "Zdrowe i wydajne morza i oceany", strategiczny plan działań na rzecz badań i innowacji, ramowa dyrektywa wodna UE