Skip to main content

Preclinical proof of concept of AF243 potency to prevent and/or treat sensorineural hearing loss

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania przedkliniczne dotyczące uszkodzenia słuchu zakończyły się powodzeniem

Ubytek słuchu dotyka około 5% ludności i jedną trzecią osób po 65. roku życia. Jedna z europejskich inicjatyw badawczych dotyczyła środków zapobiegawczych i terapii naprawczych upośledzenia słuchu.

Zdrowie

Słuch zależy od integralności sensorycznej tkanki nabłonkowej w części słuchowej ucha środkowego. Upośledzenie słuchu następuje, gdy dochodzi do obumarcia sensorycznych komórek rzęsatych (HC) i/lub zwyrodnienia spiralnych neuronów zwojowych (SGN). W rezultacie nowe leki, które wykazują właściwości ochronne i/lub regeneracyjne wobec HC i/lub SGN, mają duży potencjał terapeutyczny w leczeniu upośledzenia słuchu. W ramach finansowanego przez UE, a koordynowanego przez spółkę AFFICHEM, projektu AFHELO (Preclinical proof of concept of AF243 potency to prevent and/or treat sensorineural hearing loss) oceniono siłę AF243, potężnego induktora różnicowania komórek. Prace zespołu koncentrowały się na ostatnim etapie badań przedklinicznych, w ramach których przeprowadzono ocenę mechanizmu działania leku, skuteczności w przypadku myszy z uszkodzonym wskutek hałasu słuchem, analizę absorpcji, metabolizmu i wydalania leku, a także jego toksyczności. Innym celem było lepsze zrozumienie przyczyn wczesnego początku utraty słuchu. Badania in vivo na myszach pokazały, że upośledzenie produkcji podobnego do insuliny hormonu wzrostu 1 (IGF-1) wywoływało wyższą podatność na indukowaną hałasem utratę słuchu, wzrastającą wraz z wiekiem. Z kolei niedobór kwasu foliowego powodował przedwczesną utratę słuchu, co dowodzi, że złe nawyki żywieniowe mogą mieć silny wpływ na postępującą utratę tego zmysłu. Aby uzyskać rozpuszczalną w wodzie sól AF243 w skali grama, naukowcy musieli dostosować proces syntezy chemicznej. Poza tym zidentyfikowali receptor jądrowy — aktywny w przypadki homeostazy cholesterolu, stanów zapalnych, różnicowania neuronalnego i ochrony układu nerwowego — który był celem farmakologicznego zastosowania AF243. W warunkach in vitro zaobserwowano, że AF243 pobudza rozgałęzienia spiralnych neuronów zwojowych. W badaniach in vivo wykazano natomiast, że chroni też myszy przed upośledzeniem słuchu spowodowanym przez hałas. Co ciekawe, AF243 wykazywał też korzystny wpływ, kiedy podawany był myszom doustnie (co byłoby odpowiednią metodą podawania leku w leczeniu klinicznym). Konsorcjum realizujące ten projekt udowodniło, że skuteczne dawki AF243 są także bezpieczne. Projekt AFHELO miał na celu poszerzenie leczniczych możliwości AF243 w przypadku dwóch rodzajów upośledzenia słuchu — spowodowanego hałasem i wiekiem. Badania przedkliniczne, działanie farmakologiczne, mechanizmy działania i bezpieczeństwo świadczą o tym, że AF243 jest innowacyjnym i obiecującym lekiem w celu zapobiegania utracie słuchu, a także jej leczenia. Opracowanie nowego leczenia zapobiegającego utracie słuchu i/lub naprawczego względem uszkodzonych komórek słuchowych ucha wewnętrznego to fascynująca i bardzo potrzebna opcja dla pacjentów. Duże osiągnięcia projektu AFHELO pozwolą w bliskiej przyszłości na ocenę działania AF243 w warunkach klinicznych w odniesieniu do pacjentów cierpiących z powodu upośledzenia narządu słuchu.

Słowa kluczowe

Przedkliniczne, upośledzenie słuchu, AFFICHEM, AFHELO, AF243, hormon wzrostu, niedobór kwasu foliowego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania