Skip to main content
European Commission logo print header

The role of ageing in the maintenance of variability in male reproductive success

Article Category

Article available in the following languages:

Wpływ starzenia na nasienie gupika

Naukowcy europejscy badają dobór płciowy i sukces reprodukcyjny samców według takich kryteriów, jak zdolność plemników do płynięcia. Wpływ starzenia okazuje się być bardzo znaczący.

Zdrowie icon Zdrowie

Oczekuje się, że dobór płciowy wywiera znaczącą presję selekcyjną na cechy ujawniające się zarówno przed kopulacją, jak i po niej, co ogranicza zmienność. Jednakże te cechy pozostają zaskakująco różnorodne, a jednym z głównych wyzwań biologii ewolucyjnej jest wyjaśnienie tego zjawiska. W ramach finansowanej z budżetu UE inicjatywy AGEING AND RS (The role of ageing in the maintenance of variability in male reproductive success) badano starzenie nasienia gupika Poecilia reticulata, jako czynnik różnorodności. Podczas pierwszej fazy projektu naukowcy stwierdzili, że płyn z jajników zbierający się w drogach rodnych samic równoważy negatywny wpływ starzenia na jakość nasienia. Samice gupika mogą przechowywać nasienie do sześciu miesięcy. Starsze nasienie przechowywane w organizmie samca wykazywało obniżoną ruchliwość plemników. Ruchliwość plemników jest głównym czynnikiem warunkującym udane zapłodnienie w przypadku rywalizacji między samcami, starsze nasienie nie będzie więc uprzywilejowane. Przechowywanie w organizmie samicy wpływa na starzenie nasienia, jednak możliwe, że samica kopuluje z licznymi samcami (poliandria), aby dokonywać selekcji eliminującej starsze nasienie. Zespół projektu AGEING AND RS stwierdził też, że starsze nasienie ma mniejszą szansę na zapłodnienie w obecności nasienia innych samców. Ten efekt nie występuje przy braku konkurencyjnego nasienia, co może być ważnym spostrzeżeniem. Starzenie się nasienia dawało także efekty międzypokoleniowe na przystosowanie potomstwa. Stwierdzono, że u samców będących potomstwem samic zapłodnionych starszym nasieniem szybkość plemników jest mniejsza. Jest to ważny dowód na wpływ ojca na zdolności reprodukcyjne potomstwa. Podczas badania długoterminowego analizowano jednocześnie starzenie samców i starzenie nasienia. Wstępne wyniki wskazują, że starzenie się całego organizmu i samych gamet wpływa na sukces reprodukcyjny samców i przyczynia się do zmienności tego sukcesu. Starzenie nasienia jest więc ważnym czynnikiem, który może warunkować szereg cech samic i samców, jak również ma znaczenie dla rozwoju potomstwa. Uważa się, że dalsze wyniki dostarczą większej ilości informacji o mechanizmach utrzymywania różnorodności cech męskiego sukcesu reprodukcyjnego mimo presji selekcyjnej.

Słowa kluczowe

Starzenie, nasienie, zdolność plemników do płynięcia, presja selekcyjna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania