European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A Non-Contractive Theory of Naive Semantic Properties: Logical Developments and Metaphysical Foundations

Article Category

Article available in the following languages:

Semantyka prawdy

Analiza teorii prawdy, w której wykorzystano rozwiązania logiczne i podstawy metafizyczne, otwiera nową debatę w tej dziedzinie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Jednym ze sposobów postrzegania pojęcia prawdy jest potraktowanie jej jako własności semantycznej. W tym ujęciu jest ona powiązana z teoriami języka. W procesie teorii jednostki językoznawcze mogą być niespójne. W sensie semantycznym prawda może być zatem postrzegana jako wznoszenie się do prawdy (A) oraz zniżanie się z prawdy (D). Nowa teoria prawdy opracowana w ramach finansowanego ze środków UE projektu NTNSP rozwiązuje paradoksy semantyczne dotyczące prawdy dzięki stabilizacji koncepcji A i D oraz ograniczeniu logiki klasycznej. Ograniczona została także własność logiczna sprzeczności, a tym samym to, ile razy zostanie wykorzystane dane założenie argumentu, nie wpływa na prawidłowość wyciąganego wniosku. Uczestnikom projektu udało się osiągnąć przyjęte cele badawcze. Przygotowano niezbędne argumenty filozoficzne dotyczące pojęcia prawdy w odniesieniu do motywowania A i D. Opracowano też zasadę sprawdzania poprawności A i D. Wyniki prac opisano w szereg artykułów badawczych na łamach międzynarodowych czasopism, a także w zbiorze artykułów, które mają zostać opracowane w formie monografii. Wiadomości te będą szczególnie przydatne dla wykładowców filozofii, logiki, matematyki i semantyki.

Słowa kluczowe

Semantyka, prawda, zmiany logiczne, podstawy metafizyczne, paradoksy semantyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania