Skip to main content

Intelligent Decision Making Systems in European Business and Economics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Efektywne podejmowanie decyzji

Choć decyzje można podejmować w oparciu o intuicję lub racjonalne przesłanki, najczęściej ludzie używają kombinacji obu tych sposobów. Badacze z UE zastosowali teoretyczne techniki podejmowania decyzji do europejskiej gospodarki.

Technologie przemysłowe

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Intelligent decision making systems in European business and economics" (IDMSEBE) opracowano nowe inteligentne systemy podejmowania decyzji, oparte na wykorzystaniu nowych systemów agregacji. Przygotowano szereg zastosowań dla ekonomii menadżerskiej, w tym analizę popytu, prognozowanie podaży, analizę cen, analizę konsumpcji oraz wzrost gospodarczy. Te innowacyjne metody pozwalają na uzyskanie lepszych danych biznesowych dzięki pełniejszemu uwzględnieniu złożonych scenariuszy. Nowe systemy agregacji oparte są na uporządkowanej średniej ważonej (OWA). Powstały w 1988 r. operator udostępnia zbiór parametrów do agregacji operatorów między minimum i maksimum. Systemy umożliwiają analizę niepewnych środowisk dzięki uwzględnieniu postaw osoby podejmującej decyzję, przez które może ona niedoszacować lub przeszacować znaczenie informacji w zależności od własnych interesów związanych z danym problemem. Przy pomocy operatora OWA i jego uogólnień uczestnicy projektu opracowali szereg inteligentnych systemów podejmowania decyzji. Ponieważ osoby podejmujące decyzje mogą tworzyć wiele symulacji i wybierać scenariusz, który wydaje się najlepiej odpowiadać ich postawom, potrzebnych jest wiele scenariuszy. Przygotowano liczne przykłady dotyczące wyboru inwestycji, zarządzania strategicznego, ekonomii i polityki. Szczególną uwagę przykładano do procesu decyzyjnego związanego z tworzeniem nowych regulacji prawnych. Badacze koncentrowali się na kontekście europejskim oraz wielu ostatnio powstałych przepisach, podkreślając znaczenie optymalnego procesu decyzyjnego. Stworzenie najskuteczniejszego przepisu może zmaksymalizować korzyści lub zminimalizować koszty w kontekście danego europejskiego regionu. Owocem prac jest 10 artykułów, które przedstawiano na międzynarodowych konferencjach. Reasumując, uczestnikom projektu udało się stworzyć szereg nowych inteligentnych systemów podejmowania decyzji, stosowanych do europejskich firm i problemów gospodarczych.

Słowa kluczowe

Podejmowanie decyzji, gospodarka, biznes, system agregacji, uporządkowana średnia ważona

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania