Skip to main content

Lexical Meaning and Logical Inference

Article Category

Article available in the folowing languages:

Powiązania między logiką i znaczeniem w języku

Dzięki połączeniu różnych dyscyplin możliwe jest dokładniejsze zbadanie sposobu, w jaki język i gramatyka kodują zależności logiczne, a prace te przyczyniają się do rozwoju językoznawstwa i filozofii.

Technologie przemysłowe

Role logicznego i nielogicznego wnioskowania w języku naturalnym są problemem z pogranicza logiki, filozofii języka i kognitywistyki. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu LEXMEAN (Lexical meaning and logical inference) przyjęli interdyscyplinarne podejście, aby zbadać te zależności. Analizowano powiązania między trzema bazami danych, z trzech różnych dyscyplin: traktowanie stałych logicznych w filozofii logiki, traktowanie rozróżnień funkcjonalnych oraz leksykalnych w językoznawstwie, a także analizę rozróżnienia semantycznego oraz pragmatycznego w filozofii języka. Szczególne znaczenie nadano kryteriom, które umożliwiają rozróżnianie logicznie prawidłowych wniosków od innych wzorców wnioskowania. Za ważne uznano także rozróżnienie właściwości leksykalnych i funkcjonalnych wyrażeń. Przeprowadzono analizy przypadków obejmujące różne klasy wyrażeń. Oprócz badań naukowych prowadzono także szkolenia i kładziono nacisk na rozwój zawodowy naukowców. Opublikowano szereg artykułów naukowych, a inne są przygotowaniu. Omawiane prace będą miały istotne implikacje dla filozofii i językoznawstwa.

Słowa kluczowe

Język, gramatyka, filozofia, kognitywistyka, znaczenie słownikowe, wnioskowanie logiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania