Skip to main content

Quiet Tracks for Sustainable Railway Infrastructures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorskie rozwiązania i narzędzia do ograniczania hałasu pociągów

Nowe techniki i narzędzia opracowane w ramach jednej z inicjatyw UE mogą otworzyć drogę do ograniczenia hałasu związanego z podróżami koleją, a tym samym wspomóc rozwój zdrowszego i bardziej zrównoważonego transportu kolejowego dla mieszkańców Europy.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

Pociągi są szybsze, cichsze, bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne, dzięki czemu podróżowanie koleją zyskuje na popularności na całym kontynencie, a zrównoważony transport na obszarach miejskich, wiejskich i pomiędzy poszczególnymi krajami zyskuje nową rangę. W tym kontekście partnerzy finansowanego przez UE projektu QUIET-TRACK (Quiet tracks for sustainable railway infrastructures) zajęli się ograniczaniem hałasu pociągów w europejskich miastach i wsiach. Ogólnym celem było opracowanie rozwiązań torowiskowych pozwalających ograniczać hałas toczenia dzięki ulepszonym systemom tłumienia dźwięku i konserwacji. Partnerzy projektu ulepszyli istniejące modele hałasu toczenia w kilku istotnych aspektach, między innymi poprzez zintegrowanie modeli emisji dźwięków o niskiej częstotliwości i faktycznego kontaktu kół z szynami, co pozwala dokładniej prognozować hałas emitowany przez szyny. Opracowano pokładowe systemy monitorowania w oparciu o pomiary hałasu i czujniki położenia, które na bieżąco monitorują gładkość szyn, szybkość zanikania drgań toru i zużycie. Systemy ułatwiają identyfikowanie odcinków toru wymagających konserwacji lub zastosowania metod tłumienia hałasu. Wśród rozwiązań opracowanych przez partnerów projektu QUIET-TRACK znalazły się systemy wbudowywane w tor, które zmniejszają hałas o co najmniej 6 dB(A) w porównaniu z całkowitym hałasem toczenia mierzonym na dobrze utrzymanym torze standardowym. Rozwiązania można stosować nie tylko na zwykłych torach kolejowych, ale również na torach używanych przez tramwaje, lekkie koleje dojazdowe i metro. Zbudowano i sprawdzono systemy mocowania szyn minimalizujące narastanie chropowatości toru, a tym samym pozwalające zapobiegać fałdowaniu na zakrętach. Dodatkowo opracowane zostało narzędzie do sprawdzania opłacalności planowanych prac konserwacyjnych na torach oraz narzędzia wspomagające zarządzanie hałasem przy konserwacji torów i stosowaniu zintegrowanych z torem rozwiązań ograniczania hałasu. Na podstawie wyników projektu sformułowano rekomendacje aktualizacji technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie hałasu. Opracowane w trakcie projektu QUIET-TRACK rozwiązania i narzędzia do ograniczania hałasu kolejowego oraz ujednolicone procedury pomiaru chropowatości i szybkości zanikania drgań wspomogą inżynierów, doradców, operatorów kolejowych i zarządców infrastruktury w ulepszaniu transportu kolejowego. W dalszej perspektywie wyniki projektu powinny wspomóc budowę bardziej zrównoważonego systemu kolejowego podnoszącego komfort życia obywateli bez zagrożeń zdrowotnych.

Słowa kluczowe

Hałas pociągów, QUIET-TRACK, zrównoważone infrastruktury kolejowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania