Skip to main content

Wind Resource Assessment Audit and Standardization

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stawianie czoła wyzwaniom, przed którymi staje branża energii wiatrowej

Wsparcie badań oraz edukacji w rozwijającej się dziedzinie energii wiatrowej jest postrzegane przez UE jako zadanie o kluczowym znaczeniu. Finansowana przez UE inicjatywa umożliwiła opracowanie nowatorskie metodologie oceny zasobów wiatru, aby wypełnić lukę w zakresie umiejętności i spełnić inne zapotrzebowania rozwijającej się branży.

Energia

W Europie brakuje badaczy zajmujących się energią wiatrową oraz programów szkoleniowych z tej dziedziny. Za dwa skuteczne rozwiązania uznano rekrutację do projektów badawczych i rozwojowych oraz szkolenia dla studentów podyplomowych i doktorantów. W celu rozwiązania problemu powołano finansowany przez UE projekt WAUDIT (Wind resource assessment audit and standardization), którego celem było opracowanie schematów szkoleniowych i edukacyjnych. Ogólnym celem było opracowanie nowatorskich metodologii w celu przyczynienia się do powstania pewniejszych procedur oceny energii wiatrowej. Prace rozpoczęły się od opracowania mapy bieżących metod oceny wiatru, do czego posłużyła obejmująca całą UE ankieta. Rezultatem było powstanie raportu, zawierającego opinie 72 analityków zajmujących się wiatrem, reprezentujących 48 różnych organizacji. Wyniki wykazały istnienie wielu metodologii i przede wszystkim brak odpowiedniej oceny. W dokumencie zaproponowano czynniki determinujące powodzenie ocen zasobów wiatru. Zidentyfikowano również kluczowe priorytety badawcze. W celu zbadania komplementarności różnych metodologii numerycznych i eksperymentalnych, przeprowadzono walidację i zrealizowano demonstracyjne scenariusze testowe. Uzyskano w ten sposób raport zawierający wytyczne dotyczące metod sprawdzania jakości w celu standaryzacji procedur oceny modelu. Zorganizowano program szkoleniowy w zakresie energii wiatrowej dla 23 badaczy rozpoczynających karierę z 13 europejskich instytucji zaangażowanych w rozwój technik oceny zasobów wiatru. Zrealizowano go dzięki mającym na celu koordynację wysiłkom Europejskiej Akademii Energii Wiatrowej oraz wsparciu 30 uniwersytetów, centrów badawczych i partnerów przemysłowych z 8 państw członkowskich. W ramach serii trzech szkół letnich przeprowadzono kursy ogólne i specjalistyczne. Akademia prowadziła również coroczne seminarium doktoranckie dla badaczy rozpoczynających karierę. W ramach programu rozwinięto 15 tez doktorskich. Przyczynił się on też do ponad 100 publikacji w czasopismach, komunikatów konferencyjnych i raportów technicznych. Schemat szkolenia przez badanie projektu WAUDIT przyniósł sukces w postaci dostarczenia zestandaryzowanych procedur kontroli jakości dla oceny modeli i metodologii, prowadzących do zmniejszenia fragmentacji w Europie. Pomoże on również w spełnieniu celów UE dotyczących redukcji do roku 2030 niepewności w ocenie zasobów wiatru oraz prognozowaniu do poniżej 3%.

Słowa kluczowe

Zasoby wiatru, energia wiatrowa, ocena zasobów wiatru

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania