Skip to main content

"Marks of Spectres: Mind, Morality, and Religion in Cultural Discourse"

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozszyfrowywanie dyskursu kulturowego przy pomocy kognitywistyki

Kognitywistyczne podejście do religii umożliwia analizę retoryki opartej na zjawiskach nadprzyrodzonych w celu sformułowania norm moralnych. Jest to powracający temat w dyskursie literackim, intelektualnym i politycznym.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MARKSOFSPECTRES (Marks of spectres: Mind, morality, and religion in cultural discourse) zbadano sposoby łączenia zjawisk nadprzyrodzonych z moralnością w dyskursie świeckim. Cele osiągnięto przy pomocy czterech badań przypadków, w których skupiono się odpowiednio na narracji indoeuropejskiej, literaturze fikcyjnej z XIX wieku, psychoanalitycznym dyskursie i europejskiej retoryce politycznej. W badaniach uwzględniono trzy rodzaje celów: wiedza, szkolenia i cele społeczno-gospodarcze. W przypadku celów związanych z wiedzą wykorzystano różne dyscypliny i metodologie oraz uwzględniono współpracę między przedstawicielami nauk ścisłych i humanistycznych. Dzięki temu wyciągnięto wyczerpujące wnioski na temat zagadnień naukowych dotyczących literatury świeckiej, popularnych gatunków i ludzkiego przedstawiania innych stanów umysłowych. Powodzeniem zakończyły się także szkolenia zawodowe i naukowe, dzięki którym badacze poszerzyli swoje umiejętności zawodowe. Cele społeczno-gospodarcze można podzielić na trzy następujące podgrupy: debata na temat nauki o klimacie, europejska nauka o przestrzeni kosmicznej i działalność komercyjna. Wpływ prowadzonych badań jest nadal ograniczony, ale dzięki badaniom określono nowe punkty odniesienia dla przyszłych badań, które ostatecznie będą miały znaczący wpływ na kognitywistykę.

Słowa kluczowe

Religia, retoryka oparta na zjawiskach nadprzyrodzonych, normy moralne, literatura świecka, cele społeczno-gospodarcze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania