Skip to main content

Demonstration of a novel microwave processing application for nutritional and shelf stable milk

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prezentacja pasteryzacji mikrofalowej

Zespół badaczy europejskich zajął się dopracowaniem technologii pasteryzacji mikrofalowej opracowanej przez wcześniejszy projekt, jednocześnie tworząc też i testując odpowiedni proces produkcyjny. Opracowano już biznesplan dla systemu, w tym patenty.

Technologie przemysłowe

Konwencjonalne procesy pasteryzacji mleka są mało wydajne, między innymi za sprawą czasochłonnego czyszczenia. Z tego względu w ramach wcześniejszego projektu finansowanego przez UE (MicroMilk, 2010–2012) opracowano i zweryfikowano bardziej efektywny proces mikrofalowy, jednak przed wprowadzeniem nowego systemu na rynek konieczne było jego dalsze dopracowanie. Doprowadzenie tego procesu do końca przyjęto za cel finansowanego ze środków UE projektu MICROMILK-DEMO (Demonstration of a novel microwave processing application for nutritional and shelf stable milk). Głównym zadaniem było zaprojektowanie i zademonstrowanie procesu wytwarzania jednostek MicroMilk. Badacze zamierzali też monitorować działanie urządzeń przez sześć miesięcy w celu odnotowania i przeanalizowania wszelkich problemów. Jako dodatkowe cele przyjęto stworzenie pakietów szkoleniowych dotyczących eksploatacji procesu oraz przygotowanie długoterminowej strategii komercyjnej. Prace konsorcjum złożonego z siedmiu członków trwały dwa lata i zostały zakończone w sierpniu 2015 r. W pierwszym okresie sprawozdawczym członkowie zespołu zajęli się optymalizacją wnęk mikrofalowych i znajdującego się w nich orurowania. Pozwoliło to zwiększyć wydajność zamiany promieniowania mikrofalowego na energię cieplną. Wypracowane zasady projektowe zastosowano do procesu wytwarzania wnęk i generatorów mikrofalowych. W tym samym okresie opracowano wstępne szacunki kosztów produkcji i ceny rynkowej maszyny. Podczas spotkań projektowych przygotowano wykaz potencjalnych zagrożeń dla osiągnięcia celów projektu i ustalono strategie minimalizacji ryzyka. Przyjęto strategię komercyjną wcześniej zdefiniowaną dla projektu MicroMilk, obejmującą między innymi opatentowanie technologii mikrofalowej. Z działań popularyzatorskich należy wymienić informację prasową przygotowaną w języku angielskimi i niemieckim, artykuły w pismach branży mleczarskiej i prezentacje na dwóch konferencjach. Z końcem pierwszego okresu sprawozdawczego poczyniono już przygotowania do przyszłych demonstracji systemu na targach branżowych. Projekt MICROMILK-DEMO poczynił znaczne postępy w drodze do wprowadzenia na rynek nowej technologii mikrofalowej obróbki mleka. Wynikowy system powinien się wyróżniać większą efektywnością energetyczną i opłacalnością.

Słowa kluczowe

Mikrofalowa, pasteryzacja, mleko, przetwórstwo mleka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania