European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Current Account, Informal Economy and Fiscal Policy

Article Category

Article available in the following languages:

Rola rządu w otwartej gospodarce

Zespół badaczy europejskich wykorzystał nowe metody do symulowania gospodarki otwartej, w tym roli rządu. Analiza danych ze 185 krajów z ponad 50 lat ujawniła konsekwencje dużych deficytów oraz związek między wzrostem a zakresem szarej strefy.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

W ramach finansowanego ze środków UE projektu CAINF (Current account, informal economy and fiscal policy) opracowano model gospodarki otwartej. Wykorzystano w nim najnowsze techniki makroekonomiczne. Nowy model uwzględnia wpływ gospodarki nieformalnej i polityki fiskalnej z jednoczesną analizą wpływu szarej strefy na bilanse zewnętrzne krajów europejskich. Badacze chcieli w szczególności pokazać wpływ szarej strefy na bilanse bieżące, produktywność i konkurencyjność. Analizowana była też rola polityki fiskalnej w otwartej i zintegrowanej gospodarce. Zespół zebrał i uporządkował dane oraz przeprowadził analizę z użyciem dynamicznych danych panelowych. Poczyniono też przygotowania do późniejszego stworzenia modelu teoretycznego. Uczeni dokonali przeglądu piśmiennictwa na temat niezrównoważonych bilansów bieżących i gospodarki nieformalnej. Stworzyli bazę danych obejmującą dane ze 185 krajów z lat 1960–2013. Uzyskany zestaw danych umożliwił analizę powiązań między brakiem równowagi bilansów bieżących a niestabilnością produkcji. Wyniki sugerują, że większy deficyt bieżący wiąże się z większą niestabilnością produkcji, szczególnie w przypadku rynków wschodzących. Stosując analizę ekonometryczną z użyciem dynamicznych danych panelowych, zbadano zależności między brakiem równowagi bilansów bieżących a gospodarką nieformalną. Wyniki wskazują, że okresom wzrostu gospodarczego towarzyszą deficyty bieżące, szczególnie w przypadku rynków wschodzących. Stwierdzono negatywny związek między wzrostem gospodarczym a rozmiarem szarej strefy, co ilustruje przechodzenie od gospodarki nieformalnej do formalnej. W dalszych pracach posłużono się małym modelem gospodarki otwartej obejmującym zróżnicowane przedsiębiorstwa. Wyniki teoretyczne są zbieżne z danymi empirycznymi. Model porównawczy posłuży za punkt wyjścia dla bardziej szczegółowego modelu teoretycznego. Projekt CAINF przyczynił się do lepszego poznania wpływu różnych strategii polityki gospodarczej. Prace pozwoliły też ustalić wpływ szarej strefy na zaburzenia bilansów zewnętrznych.

Słowa kluczowe

Otwarta gospodarka, sektor nieformalny, CAINF, rachunek bieżący, polityka fiskalna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania