Skip to main content

The impacts of global environmental change for marine biotic interactions and ecosystem functioning

Article Category

Article available in the folowing languages:

Globalna zmiana środowiska powoduje zakłócenia interakcji życia morskiego

Naukowcy ujawnili nowy wgląd w zmiany klimatu, badając efekty globalnej zmiany spowodowanej przez człowieka na różnorodność biologiczną i równowagę w ekosystemach morskich, na których polegamy.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Zakwaszanie oceaniczne, globalne ocieplenie i przełowienie stanowią niektóre z czynników stresujących, zagrażających ekosystemom oceanicznym. Życie morskie stanowi ważną część ludzkich gospodarek i diety, ale połączone skutki stresorów środowiskowych są nadal słabo zrozumiane. Przeprowadzono badanie GLOBEF (The impacts of global environmental change for marine biotic interactions and ecosystem functioning), aby zwiększyć naszą wiedzę na temat klimatu i niestrukturalnych czynników stresogennych na życie morskie. Obserwowane stresory obejmują zmiany temperatury i ciśnienia dwutlenku węgla (pCO2). W symulowanym środowisku oceanicznym naukowcy badali wpływ stresorów na ślimaka morskiego lub zwójkę, znaną jako Nucella lapillus. Odkryli, że zwiększenie ciśnienia CO2 zwiększyło zapotrzebowanie metaboliczne zwijki, ale jednocześnie obniżyło tempo karmienia, co powodowało spowolnienie wzrostu i zmniejszenie sprawności fizycznej. U innego gatunku zwijki, Hexaplex trunculus, nastąpił spadek liczby osobników żeńskich w populacji i zmniejszyła się skuteczność reprodukcyjna. W przeciwieństwie do tego, wzrost pCO2 i temperatury sprzyjał zwiększeniu ilości glonów i traw morskich, które stanowią podstawę morskiej sieci pożywienia. Stresory wpływają na to, jak te rośliny są konsumowane, a także na ich chemię, tworząc reakcję wzdłuż całego łańcucha pokarmowego. W ramach projektu stwierdzono również, że połączenie podwyższonej temperatury i pCO2 generalnie doprowadziło do silniejszych pozytywnych lub negatywnych efektów, niż gdy organizmy były poddawane tylko pojedynczym czynnikom stresującym. Ponadto stwierdzono, że ocieplanie i/lub zakwaszanie oceanów zmienia reakcje fizjologiczne gatunków morskich, wpływając na zachowania konkurencyjne, takie jak dynamika drapieżników i oddziaływania roślinożerców. GLOBEF ponadto powiązał zmienne środowiskowe ze strukturą ekologiczną oraz zasobami lasu wodorostów, wykazując również regionalne różnice w strukturze lasu wodorostów, związane z temperaturą. Ponadto, wykazał, że kluczowi inżynierowie ekosystemu o ograniczonej zdolności rozproszenia są podatni na ocieplenie w centrum ich zasięgu oraz na krawędzi zasięgu. Ostatecznie, projekt pomógł zarysować morskie fale upałów i potwierdził ich zwiększoną częstotliwość i czas trwania, podkreślając skutki ekologiczne. Wyniki tego badania pokazują, że połączenie globalnych zmian środowiskowych ma dalekosiężne skutki dla ekosystemów oceanicznych. Tylko dzięki zrozumieniu tych efektów można tworzyć strategie adaptacji i zarządzania.

Słowa kluczowe

Globalna zmiana środowiska, łańcuch pokarmowy, ekosystemy, życie morskie, GLOBEF

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania