Skip to main content
European Commission logo print header

Breaking barriers: Investigating the junctional and mechanobiological changes underlying the ability of Drosophila immune cells to invade an epithelium

Article Category

Article available in the following languages:

Migracja komórek poprzez tkanki

Podczas europejskiego badania pracowano nad wyjaśnieniem zjawisk molekularnych związanych z migracją komórek poprzez tkanki. Zważywszy na istotność tego procesu dla rozwoju osobniczego i nowotworzenia, wyniki mogą mieć ogromne znaczenie dla medycyny.

Zdrowie icon Zdrowie

W większości tkanek komórki mają ściśle określone położenie. Wyjątkiem są układy krwiotwórczy i odpornościowy, ponieważ ich komórki wędrują w organizmie, docierając do miejsc uszkodzeń i stanów zapalnych. W wielu stanach patologicznych, takich jak przerzuty nowotworowe, zdolność przenikania przez tkanki uzyskują również inne komórki. Rozsiew komórek nowotworowych wymaga, aby zaszły zmiany w ich biologii oraz w integralności barier, przez które przenikają. Aby zbadać zjawisko przenikania komórek przez tkanki, zainicjowano finansowany prze UE projekt BB: DICJI (Breaking barriers: Investigating the junctional and mechanobiological changes underlying the ability of Drosophila immune cells to invade an epithelium), w ramach którego badano hemocyty Drosophila, które przenikają przez barierę nabłonka podczas rozwoju embrionalnego. Celem projektu było zidentyfikowanie zmian morfologicznych i biofizycznych w nabłonkach podczas przenikania przez nie tych komórek immunologicznych. Wcześniejsze badania wykazały, że hemocyty wymagają aktywności małej GTPazy RhoL do zmiany ekspresji kadheryny podczas inwazji. Badacze korzystali z immunofluorescencji i obrazowania na żywo, aby wykrywać zmiany z połączeniach kadherynowych i sieci aktynowej. Połączenia między komórkami nabłonkowymi zapewniają, że są one upakowane i mogą przeciwdziałać sile mechanicznej. Wyniki projektu BB: DICJI wskazują, że migracja hemocytów podczas rozwoju muszki Drosophila powoduje zmiany w rozmieszczeniu kadheryny w sąsiadujących komórkach i, po części, ich apoptozę. Rozsiew komórek nowotworowych wiązał się też ze zmianami w naprężeniach na połączeniach komórkowych. Podsumowując, wyniki badania przyczynią się do wyjaśnienia złożonych procesów migracji komórek poprzez tkanki. Molekularne czynniki warunkujące ten proces mogą posłużyć jako cele terapii hamującej przerzuty nowotworowe.

Słowa kluczowe

Migracja komórek, rozwój, nowotwór złośliwy, Drosophila, hemocyt, kadheryna, połączenia między komórkami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania