Skip to main content

Environmentally COherent measures and interventions to debottleneck HUBS of the multimodal network favoured by seamless flow of goods

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ku wydajnym i ekologicznym korytarzom towarowym

Europa musi zwiększać przepustowość terminali i portów przy jednoczesnym optymalizowaniu zużycia energii i poziomów emisji. W ramach jednej z inicjatyw finansowanych przez UE dostarczono różnego rodzaju rozwiązania technologiczne pozwalające zaradzić tym problemom.

Technologie przemysłowe

Według strategii Europa 2020 transport towarowy i logistyka mają kluczowe znaczenie dla przekształcenia UE w gospodarkę inteligentną, zrównoważoną i niewykluczającą. Jedną z metod osiągnięcia tego celu są inicjatywy zwiększania ekologiczności pozwalające zamienić węzły transportowe w niskoemisyjne, konkurencyjne i wydajnie korzystające z zasobów korytarze towarowe. Za cel finansowanego ze środków UE projektu ECOHUBS (Environmentally coherent measures and interventions to debottleneck hubs of the multimodal network favoured by seamless flow of goods) przyjęto dostarczenie narzędzi pozwalających zwiększyć przepustowość portów i terminali, a tym samym znacząco zmniejszyć ślad węglowy. Partnerzy projektu opracowali model kooperacyjny umożliwiający świadczenie niskoemisyjnych i bezpiecznych usług transportowych zapewniających wydajne wykorzystanie zasobów. Dzięki stworzonemu ekosystemowi biznesowemu i architekturze informacyjnej partnerzy działający w sieciach terminali multimodalnych mogą nawiązywać kontakty, wymieniać informacje i współpracować, jednocześnie rozwijając wspólny potencjał z wykorzystaniem modelu. Przekłada się to na szybszą komunikację, korzystanie ze wspólnych zasobów i ujednolicenie działań. Partnerzy projektu ECOHUBS opracowali też szereg usług wspomagających wprowadzanie całościowych rozwiązań współmodalnego transportu niskoemisyjnego dla maksymalnego wykorzystania zasobów terminalowych i logistycznych. Stworzono między innymi kalkulator brakujących informacji o śladzie węglowym w sieciach terminali multimodalnych, zintegrowane usługi konkurencyjne do zarządzania zwiększaniem ekoefektywności i system pomiarowy do długoterminowego monitorowania działań proekologicznych. Działanie czterech prototypów demonstracyjnych projektu ECOHUBS sprawdzono w nowoczesnych terminalach intermodalnych w Belgii, Słowenii, Szwecji i we Włoszech. Zastosowane rozwiązania pozwoliły zwiększyć przepustowość terminali o 20% i zmniejszyć ślad węglowy o ponad 50%. W ramach projektu ECOHUBS wprowadzono narzędzia niezbędne dla zrównoważonego i bardziej ekologicznego funkcjonowania transportu towarowego i sieci logistycznych. Właściciele i zarządcy terminali, spedytorzy i przewoźnicy mają teraz do dyspozycji różnorodne rozwiązania zapewniające sprawną współpracę i komunikację oraz usługi zwiększające atrakcyjność ich sieci współmodalnych dla klientów.

Słowa kluczowe

Korytarze towarowe, transport towarowy, węzły transportowe, sieć multimodalna, ślad węglowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania