Skip to main content

A study on Space and Language: Relationships between Ideograms, the Roman Alphabet, and Urban Space in the East and the West

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ języka na przestrzeń i architekturę miast

W ramach zrealizowanej niedawno inicjatywy badano zależność między językiem i przestrzenią, aby określić, w jaki sposób różne systemy językowe wpływają na projektowanie architektury. Uczeni analizowali zdolność języka do produkowania zarówno symbolicznych, jak i społecznych wymiarów przestrzeni.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu EASTWEST (A study on space and language: Relationships between ideograms, the Roman alphabet, and urban space in the east and the west), finansowanego ze środków UE, analizowano powiązania między językiem pisanym a produkcją przestrzeni miejskiej i architektury na Wschodzie oraz na Zachodzie. Zespół zgromadził i poddał digitalizacji historyczne i topologiczne mapy Pekinu, Kioto, Londynu, Paryża, Rzymu i Tokio w celu przeprowadzenia ekstrakcji danych. Prace te pozwoliły na przygotowanie listy elementów przestrzeni, języka i architektury pochodzących z wybranych studiów przypadków. Po przeanalizowaniu zależności między wzorcami języka oraz przestrzenności miast zachodnich i wschodnich, uczeni zidentyfikowali powiązania między składnią języka a składnią przestrzeni. Badając zmiany form miejskich, sieci ulic i zasad strukturalnych rządzących rozwojem miast na Wschodzie i Zachodzie, uczestnicy projektu starali się określić wpływ języków na kształtowanie tych miast. Spójne wyniki badań dotyczące szeregu różnych zjawisk miejskich wskazują, że przestrzeń może rzeczywiście wspierać istnienie powszechnych modeli służących do tworzenia języka miast. Wiele relacji między kształtem wybranych miast a sposobem ich funkcjonowania wydaje się obejmować zależność między przestrzenią a językiem. Wyniki badań opisano w publikacji książkowej oraz w artykule naukowym. Uczestnicy projektu EASTWEST odpisali też kontrakt na publikację książki o roboczym tytule "East west — A study on space and language" (Wschód — Zachód. Badanie nad przestrzenią i językiem). W ramach projektu EASTWEST zorganizowano liczne seminaria, warsztaty i sympozja, a także konferencje: "Space, language and architecture" (Rzym, marzec 2015), "Language patterns as 3D generator" (Mediolan, marzec 2015) oraz "Patterns and layering: Language and architecture" (Wenecja, maj 2014). W epoce cyfrowej powstają nowe formy pisania i języka. Omawiane prace mają istotne znaczenie w kontekście badań z przedmiotowej dziedziny. Ważnym wnioskiem płynącym z projektu jest to, że jeżeli język przekształci słowo pisane w rzeczywiste, fizyczne przestrzenie, wówczas nowe języki będą wpływać na strukturę i formę miast XXI wieku.

Słowa kluczowe

Język, przestrzeń miejska, architektura, EASTWEST, ideogramy, alfabet, miasta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania