Skip to main content

Secondary metabolites of Microcystis aeruginosa (Cyanobacteria): study of their production and role by a metabolomic approach

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oczyszczanie zasobów wodnych

Toksyny produkowane przez cyjanobakterie mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska. Nie wiadomo, jak te toksyny działają, lecz grupa naukowców zbadała, jak usuwać je ze środowiska.

Zdrowie

Cyjanobakterie produkują różne związki, które mogą być toksyczne dla zwierząt. Niektóre z tych metabolitów są wartościowe dla przemysłu biotechnologicznego i biomedycznego. Naukowcy uważają, że te wtórne metabolity nie ułatwiają wprawdzie cyjanobakteriom wzrostu, lecz zwiększają ich możliwości konkurowania. Kolejna hipoteza określa skład społeczności mikroorganizmów na podstawie oddziaływania z innymi gatunkami. Uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy CYANOMIC (Secondary metabolites of Microcystis aeruginosa (cyanobacteria): Study of their production and role by a metabolomic approach) badali cyjanobakterie Microcystis aeruginosa, które uwalniają toksyny mikrocystynowe. W badaniu wykorzystano jako model M. aeruginosa, jako że wywołuje toksyczne zakwity wody słodkiej w ekosystemach na całym świecie. Projekt CYANOMIC miał na celu zbadanie, jak inne gatunki wpływają na produkcję wtórnych metabolitów przez M. aeruginosa. Po uzyskaniu tej wiedzy, grupa stworzy model do przewidywania toksyczności zakwitu Microcystis. Naukowcy umieścili różne szczepy M. aeruginosa w jednym środowisku, aby zbadać, jak wpłynie to na produkcję metabolitów wtórnych. Zbadali następnie wpływ innych gatunków bakterii na tę produkcję. Na końcu przebadali, jak wtórne metabolity wpływały na skład gatunkowy bakterii i jak te gatunki oddziaływały z M. aeruginosa. Uczestnicy projektu CYANOMIC odkryli, że umieszczenie dwóch szczepów M. aeruginosa w jednym środowisku zwiększało produkcję mikrocystynowych metabolitów wtórnych. Odkryli, że niektóre gatunki bakterii wykorzystują mikrocystynę jako pożywienie, oddziałując mutualistycznie z M. aeruginosa i pomagając w przetrwaniu. Wyniki tego badania to krok w kierunku wyizolowania bakterii, które mogą rozkładać toksyczne metabolity wtórne. Zastosowania obejmują oczyszczalnie ścieków do usuwania wtórnych metabolitów cyjanobakterii i uzdatniania wody do spożycia.

Słowa kluczowe

Toksyny, cyjanobakterie, metabolity wtórne, CYANOMIC, Microcystis aeruginosa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania