Skip to main content

intercultural cities and collective space

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ważna rola przestrzeni publicznej w miastach wielokulturowych

Polityki miejskie na rzecz pogłębiania spójności społecznej wymagają skutecznego zarządzania międzynarodową migracją do miast. W pewnym unijnym projekcie zaproponowano interdyscyplinarne i transgraniczne podejście do analizy tej problematyki.

Technologie przemysłowe

Międzynarodowa migracja jest problemem w coraz większym stopniu dotykającym miast, a przestrzenie publiczne są tym miejscem, w którym spotkania, rywalizacja i konflikty między osobami, grupami i społecznościami są najbardziej widoczne. W ramach projektu SHARINGSPACE (Intercultural cities and collective space) koordynowano międzynarodową wymianę 30 badaczy z różnych dyscyplin, których oddelegowano do instytucji partnerskich. Działania te miały na celu wzmocnienie wymiany naukowej i transferu wiedzy. Stypendyści i badacze odwiedzający wymieniali się i rozwijali swoje umiejętności teoretyczne i metodologiczne, a także opracowywali narzędzia operacyjne umożliwiające analizowanie złożonych problemów migracyjnych. Wizyty i spotkania w urzędach miejskich i u lokalnych podmiotów były okazją do osobistego zapoznania się z innowacyjnymi podejściami do kwestii przestrzeni publicznej i imigrantów. Badania koncentrowały się na europejskich miastach Lizbonie i Wenecji oraz ośrodkach z innych kontynentów: Buenos Aires, Johannesburga i Meksyku. Porównanie miast pozwoliło na dokładniejsze zrozumienie cech migracji międzynarodowej, czynników kształtujących polityki migracyjne w tych miastach oraz najważniejszych problemów w tym zakresie. Uwarunkowania typowe dla każdego z miast wpływają na prowadzone przez nie działania, a uczestnicy projektu SHARINGSPACE ustalili, że Lizbona i Wenecja doświadczają najpoważniejszych problemów związanych z międzynarodową migracją, a przed jakimi dopiero staną Buenos Aires, Johannesburg i Meksyk. Konferencje i seminaria (z udziałem naukowców, prawodawców, praktyków i obywateli) pomogły rozwinąć debatę na temat kluczowej roli przestrzeni publicznej w kształtowaniu poczucia przynależności i obywatelstwa mieszkańców miast. Wykłady naukowe (dla studentów kierunków podyplomowych, magisterskich i doktoranckich) stanowiły forum do przeanalizowania miejsca, jakie przestrzenie publiczne zajmują w działaniach zmierzających do uczynienia współczesnych, coraz bardziej wielokulturowych miast bardziej (lub mniej) inkluzywnymi. W ramach projektu SHARINGSPACE zorganizowano też różne wydarzenia publiczne w miastach partnerskich, aby zwiększyć świadomość publiczną i wypromować kwestię przestrzeni publicznej w debacie publicznej. Omawiane prace stały się inspiracją do badań w partnerskich ośrodkach, poświęconych przestrzeni publicznej i spójności społecznej w kontekście rosnącej międzynarodowej migracji. Badania te przyczyniają się do lepszego zrozumienia powiązań między międzynarodową migracją a przestrzenią miejską.

Słowa kluczowe

Przestrzeń publiczna, miasta wielokulturowe, międzynarodowa migracja, polityki miejskie, spójność społeczna, SHARINGSPACE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania