Skip to main content

Dissecting speciation using a genomics approach

Article Category

Article available in the folowing languages:

Genomika pozwoli wyjaśnić mechanizm powstawania nowych gatunków

Tradycyjnie przyjęło się, że izolacja reprodukcyjne stanowi warunek specjacji. Natomiast zgodnie z relatywnie nową koncepcją specjacji genowej zmiany w zaledwie kilku odnośnych loci, które prowadzą do dywergencji, są wystarczające do wzniesienia bariery dla reprodukcji.

Zdrowie

W projekcie RHINOSPEC (Dissecting speciation using a genomics approach) badano specjację i dywergencję hybryd na przykładzie podkowców chińskich (Rhinolophus sinicus). Badacze uwzględnili zdarzenia genetyczne w trzech niedawno wyróżnionych taksonach (grupach populacji), R. s. septentrionalis, występujący w centrum R. s. sinicus i wschodni R. s. sinicus. Korzystając z sekwencjonowania nowej generacji i nowego systemu badań statystycznych, przyglądano się najważniejszym loci i większym wyspom genomicznym, w których nie doszło do ruchu elementów z jednej do drugiej puli genowej między genami rodzicielskimi hybryd. Najpierw badacze uzyskali dane z sekwencjonowania RNA trzech analizowanych taksonów i trzech innych podkowców. Następnie przeprowadzono celowane, ponowne sekwencjonowanie zespołu R. pearsoni. Analiza danych z sekwencjonowania RNA zespołu R. sinicus przełożyła się na trzy linie dowodów na hybrydyzację między tymi trzema populacjami. Analiza D-statystyczna dopasowania mieszanek populacji silnie sugeruje introgresję między centralną populacją R. s. sinicus a R. s. septentrionalis. Ponadto asymetria w przepływie genów potwierdza jedną w niegatunkowych topologii w postaci drzewa, wskazującą na hybrydyzację między n centralną populacją R. s. sinicus i R. s. septentrionalis. Analizy celowanego, ponownego sekwencjonowania trwają mimo zakończenia projektu. Niedawno zespół uzyskał nowe sekwencje genów kodujących białka mitochondrialne ze wszystkich próbek. Dotychczasowa analiza filogenetyczna potwierdza ustaloną w poprzednim badaniu typologię w postaci drzewa. Bogate zbiory danych z projektu RHINOSPEC niewątpliwie przyczynią się do wyjaśnienia znaczenia hybrydyzacji w powstawaniu gatunków. Przyniosą też potencjalnie korzyści dla ochrony gatunków oraz rozwoju genetyki i ewolucjonizmu.

Słowa kluczowe

Genomika, specjacja, RHINOSPEC, Rhinolophus sinicus, sekwencjonowanie RNA, sekwencjonowanie celowane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania