European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

NET-GENESIS: Network Micro-Dynamics in Emerging Technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Dynamika sieci poświęconych nowym technologiom

Nowe technologie, takie jak modyfikacja genomu, energia słoneczna czy sztuczne egzoszkielety, powinny trwale zmienić nasze życie. Naukowcy korzystający ze środków unijnych zbadali w dużej mierze nieznaną dynamikę sieci dotyczących nowych technologii.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W ramach projektu NET-GENESIS (NET-GENESIS: Network micro-dynamics in emerging technologies) analizowano czynniki wpływające na genezę i dynamikę sieci. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie dla opracowywania rozwiązań technologicznych przyczyniających się w sposób optymalny do rozwoju społecznego. Uczeni określili pięć atrybutów nowych technologii, w tym między innymi szybki rozwój, koherencję, skutki i niepewność. Wykorzystano ważne podejścia empiryczne w celu opracowania modelu umożliwiającego identyfikację i badanie nowych technologii. Ważnym osiągnięciem jest opracowanie bezpłatnego narzędzia do przetwarzania danych o nazwie medlineR, opartego na języku statystycznym R. Użytkownicy mogą dopasowywać odpowiednie dane z MEDLINE/PubMed do rekordów zaindeksowanych w bazie danych ISI Web of Science (WoS). Dzięki temu mogą prowadzić analizy scjentometryczne dotyczące nowych technologii w celu generowania porównawczych sieci instytucji i autorów. Badacze uczestniczący w projekcie NET-GENESIS opracowali model "potrójnej helisy" w celu zbadania nowych technologii w dziedzinie medycyny pod względem popytu, podaży i możliwości technologicznych. Przeprowadzili też porównawcze analizy przypadków nowych technologii dotyczących raka szyjki macicy, interferencji RNA i obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Wyniki tych analiz dostarczyły nowych informacji na temat czynników hamujących lub wspierających rozwój technologiczny. Ważnym parametrem badanym przez zespół NET-GENESIS są dane dotyczące finansowania nowych technologii. Uczeni opisali sieci publicznych i prywatnych podmiotów finansujących, które mogą wspierać rozwijanie nowych technologii. Informacje te mogą pozwolić na identyfikację technologii, co do których przewiduje się, że będą szybko się rozwijać lub będą miały istotne znaczenie. Dane dotyczące współautorstwa publikacji naukowych pozwoliły na określenie wzdłużnej sieci łączącej różne organizacje podczas procesu tworzenia technologii. W ten sposób poznano różne zmienne sieci i uczestniczących w nich aktorów. Przykładem może być diagnostyka raka szyjki macicy i technologie mikroigieł transdermalnych do dostarczania leków. Opisano też rolę różnych instytucji — badawczych i szkolnictwa wyższego, rządowych, szpitalnych, przemysłu i organizacji pozarządowych — w powstawaniu i rozwijaniu nowych technologii. Projekt NET-GENESIS dostarczył obszernej wiedzy na temat złożonej dynamiki sieci dotyczących nowych technologii, z uwzględnieniem różnic w zakresie systemów nagradzania, zachęt i struktur władzy. Narzędzie NET-GENESIS służące do analizy nowych technologii może stanowić nieocenioną pomoc w pracach legislacyjnych. To z kolei powinno przełożyć się na powstanie obiecujących technologii w dziedzinie biomedycyny i innych obszarach, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny.

Słowa kluczowe

Sieć, nowe technologie, NET-GENESIS, medlineR, polityki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania