Skip to main content

Exploring the therapeutic potential of homoarginine in experimental models of ischemia reperfusion injury and chronic heart failure

Article Category

Article available in the folowing languages:

Potencjał homoargininy w leczeniu choroby układu sercowo-naczyniowego

Choroba układu sercowo-naczyniowego odpowiada za 47% wszystkich zgonów w Europie i wynika z wielu czynników środowiskowych, fizjologicznych i genetycznych. Prowadzone są badania nad wpływem jednej bardzo istotnej cząsteczki — homoargininy.

Zdrowie

Do głównych postaci choroby układu sercowo-naczyniowego należą udar oraz choroba wieńcowa serca — stan, w którym do mięśnia sercowego nie dociera wystarczająca ilość krwi z powodu zwężenia miażdżycowego tętnic. Objawia się to w postaci dusznicy lub zagrażającego życiu zawału serca, czyli stanów, które z upływem czasu mogą prowadzić do niewydolności serca. . Ostatnie badania pokazują, że w przypadku pacjentów z niskim poziomem aminokwasu homoargininy w osoczu występuję wyższe ryzyko udaru, zawału serca i niewydolności serca. W ramach projektu H4H (Exploring the therapeutic potential of homoarginine in experimental models of ischemia reperfusion injury and chronic heart failure) badano rolę szlaku homoargininy. Celem badań było znalezienie zastosowania w stratyfikacji ryzyka, profilaktyce i nowatorskich strategiach leczenia choroby układu sercowo-naczyniowego. Badacze wykorzystali eksperymentalne modele niewydolności serca, obrazowanie in vivo oraz cewnikowanie lewej komory serca jako technologie badawcze, które można zastosować również w innych obszarach. Ponadto naukowcy przeprowadzili doświadczenia na pojedynczych komórkach w celu zbadania przebiegu procesów z udziałem wapnia w komórkach serca, kardiomiocytach, ponieważ wadliwa homeostaza wapniowa może przyczyniać się do niewydolności serca. Zespół projektu H4H wykonał również wiele nowoczesnych oznaczeń biochemicznych, takich jak oznaczenie biotyny oraz oznaczenie aktywności syntazy tlenku azotu (NO), a także przeprowadził pomiary ilościowe biodostępności NO, biopteryny i ponadtlenku — czyli wszystkich czynników, które mogą łączyć poziom homoargininy z ryzykiem wystąpienia choroby układu sercowo-naczyniowego i niewydolności serca. Każdego roku choroba układu sercowo-naczyniowego prowadzi do ponad czterech milionów zgonów w samej tylko Europie. Wyniki projektu H4H dostarczyły nowych informacji na temat patofizjologii choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym nowe możliwości leczenia.

Słowa kluczowe

Homoarginina, choroba układu sercowo-naczyniowego, H4H, tlenek azotu, ocena ryzyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania