Skip to main content

Employing the Cultural Broker in the Governance of Migration and Integration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Migranci i mniejszości etniczne w sektorze organizacji pozarządowych

W celu zbadania roli migrantów pracujących w organizacjach pozarządowych zaprojektowano innowacyjną platformę metodologiczną i analityczną. Platforma wspomoże też badania międzynarodowe i wielopoziomowe.

Społeczeństwo

W ostatnich latach kwestia imigracji coraz bardziej zaprząta uwagę opinii publicznej, a jednocześnie rośnie znaczenie migrantów w sektorze pozarządowym. Tym ważniejsze staje się zatem zbadanie praktyk stosowanych w tych organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem roli migrantów, uchodźców i mniejszości etnicznych wśród personelu. Za cel finansowanego przez UE projektu BROKERING (Employing the Cultural Broker in the Governance of Migration and Integration) przyjęto dokładniejsze poznanie doświadczeń pracowników zaliczających się do migrantów lub mniejszości etnicznych oraz metod wykorzystywania ich wiedzy i umiejętności w organizacjach z sektora pozarządowego. Dane jakościowe do analiz zebrano podczas rozmów i z dokumentów. Do badania wybrano Austrię, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo. Około dwóch trzecich rozmówców (ponad 40 osób) stanowili byli uchodźcy z wielu krajów świata, w tym z byłej Jugosławii, Filipin, Zimbabwe, Afganistanu, Iraku, Iranu, Czeczenii i Somalii. Rozmowy z pracownikami dotyczyły kierunków ich rozwoju, ich wiedzy oraz ich relacji z obsługiwanymi osobami, współpracownikami i wolontariuszami. Wyniki pokazały, że sektor organizacji pozarządowych stał się na rynku pracy ważną niszą dla wykształconych uchodźców, migrantów i mniejszości etnicznych — osób, które ze względu na dyskryminację, barierę językową i inne trudności mają trudności z uzyskaniem pełnego dostępu do rynku pracy. Konieczna jest dokładniejsza analiza wiedzy, jaką tacy pracownicy mogą wnosić, poza samymi kompetencjami językowymi. Wyniki badań będą mieć duże znaczenie dla nawiązywania i rozszerzania dyskusji na temat różnorodności, a dodatkowo mogą przyczynić się do zwiększania różnorodności na poziomie koordynacji i zarządzania. Inne potencjalne korzyści to zwiększanie świadomości wśród kadry kierowniczej, szczególnie w sektorze publicznym, i wspomaganie decydentów politycznych w planowaniu zatrudniania uchodźców.

Słowa kluczowe

Mniejszości etniczne, praca migrantów, kryzys migracyjny, uchodźcy, różnorodność, pośrednictwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Projekt miesiąca
Społeczeństwo
Badania podstawowe

30 Sierpnia 2022