Skip to main content

Cooperation in education and training In Nuclear CHemistry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia wspierające szkolenia i kontrolę jakości nauczania w dziedzinie chemii jądrowej

Z badań wynika, że w sektorze chemicznym istnieje luka: brakuje wykwalifikowanych specjalistów. Uniwersytety i laboratoria w UE rozpoczęły współpracę, aby wypełnić tę lukę dzięki opracowaniu kursów szkoleniowych i nowoczesnych narzędzi do e-learningu, co miało poprawić rezultaty nauczania w dziedzinie chemii jądrowej i radiochemii.

Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie

Umiejętności z zakresu chemii jądrowej są ważne dla utrzymania europejskich działań jądrowych. Mimo to ostatnie badania uwypukliły fakt, że w wielu krajach kształci się zbyt mało specjalistów, aby mogli oni spełnić zapotrzebowanie całego przemysłu jądrowego. Nawet gdyby Europa zdecydowała się na rezygnację z programów energii jądrowej, eksperci posiadający wiedzę z dziedziny chemii jądrowej odegraliby kluczową rolę w procesie wycofywania z eksploatacji instalacji jądrowych. Ponadto tego typu umiejętności wymagane są także w innych branżach. Aby zmienić zastaną sytuację, finansowana ze środków UE inicjatywa CINCH-II (Cooperation in education and training in nuclear chemistry) miała na celu opracowanie materiałów szkoleniowych oraz znaku jakości dla uniwersyteckich programów nauczania chemii jądrowej. Działania te bazują na wynikach projektu CINCH-I. Głównym osiągnięciem tej inicjatywy było wprowadzenie znaku jakości dla tytułu magistra nadawanego przez uniwersytety w Europie w dziedzinie chemii jądrowej i radiochemii, a ponadto wprowadzenie systemu do jego przyznawania. Dotyczy to m.in. ustanowienia minimalnych wymagań i kryteriów oceny w ramach tego stopnia kształcenia. Naukowcy biorący udział w projekcie ocenili także zakres umiejętności potrzebnych w przemyśle jądrowym i opracowali adekwatne programy oraz materiały szkoleniowe. W ramach tej inicjatywy pilotowano cztery opracowane w ten sposób kursy. Badacze utworzyli też bazę danych, nazwaną NucWik, zawierającą materiały naukowe z chemii jądrowej i radiochemii. Strona internetowa jest aktualizowana na bieżąco poprzez udostępnianie materiałów do nauczania, łącznie z ćwiczeniami i oprogramowaniem do komputerowej symulacji. Jednym z najnowszych dodatków do bazy danych był publicznie dostępny podręcznik opracowany w ramach inicjatywy CINCH-II. Omawiany projekt uwzględnia wszystkie kraje UE, odgrywające kluczową rolę w przemyśle jądrowym, oraz uczelnie i krajowe laboratoria badań jądrowych, dzięki czemu usprawnił współpracę między tymi podmiotami. Dużym krokiem naprzód, jeśli chodzi o zapewnienie trwałości wyników projektu, było stworzenie europejskiej sieci w zakresie chemii jądrowej i radiochemii NRC, funkcjonującej jako nowy program szkoleń w zakresie rozszczepiania jądra atomowego (EFTS). Rezultaty tej inicjatywy przyniosą korzyści studentom, nauczycielom, przemysłowi jądrowemu i środowisku badaczy.

Słowa kluczowe

Chemia jądrowa, energia jądrowa, zdalne kształcenie, CINCH-II, radiochemia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania