Skip to main content

Role of actin-based contraction and scaffolding in hepatocyte polarization, generation of liver-specific microarchitecture and liver tissue functioning

Article Category

Article available in the folowing languages:

Polaryzacja w wątrobie

Mimo dużych zdolności wątroby do regeneracji może dojść do jej niewydolności, co stanowi istotny problem zdrowotny na całym świecie. Istnieje pilna potrzeba wyjaśnienia mechanizmów regeneracji i funkcjonowania wątroby.

Zdrowie

Wiele procesów biologicznych, w tym rozwój i funkcje tkanek, jest asymetrycznych dzięki polarności komórek. Uzyskanie polarności komórki obejmuje ustanowienie odrębnych domen błon komórkowych — apikalnej oraz bazo lateralnej — oddzielonych przez połączenia ścisłe i strefy przylegania. Charakterystyczna mikroarchitektura wątroby wymaga właściwej polaryzacji hepatocytów i cholangiocytów, które wyściełają drogi żółciowe. Hepatocyty i cholangiocyty rozwijają się ze wspólnej komórki prekursorowej, zwanej hepatoblastem, co wskazuje, że molekularna maszyneria generująca dwa różne typy polarności jest w zasadzie taka sama. Sugeruje to, że spolaryzowana morfologia wynika ze zmian w aktywacji specyficznych, kluczowych szlaków przez wewnętrzne lub zewnętrzne wskazówki. Polaryzacja wątroby jest istotnym składnikiem wydzielnictwa żółciowego i ogólnego funkcjonowania wątroby. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu LIVER (Role of actin-based contraction and scaffolding in hepatocyte polarization, generation of liver-specific microarchitecture and liver tissue functioning) postanowili zbadać molekularne podstawy polaryzacji hepatocytów. Skupili się na roli maszynerii aktynowej w kształtowaniu regionów apikalnych, bazując na tym, że filamenty aktynowe występują w dużej ilości w części korowej cytoplazmy pod apikalną błoną plazmatyczną w spolaryzowanych komórkach. Wyniki pokazały, że naprężenie mechaniczne i kurczliwość miozyny nie warunkują polarności hepatocytów. Aby zidentyfikować kluczowe szlaki molekularne uczestniczące w kształtowaniu apikalnej domeny hepatocytów, naukowcy przeprowadzili głębokie sekwencjonowanie RNA. Podkreślono możliwość przyszłego wykorzystania kilku szlaków. Celem wizualizacji mechanizmu powstawania polarności naukowcy przeprowadzili badania z udziałem mikroskopii SIM. Zaobserwowali, że filamenty aktynowe powodujące polarność hapatocytów są długie, połączone i mają różną orientację. Reasumując, odkrycia badaczy wykazują, że regulacja szlaków odcinania i czapeczkowania aktyny może odpowiadać za formowanie pewnych stanów polarności. Aby sprawdzić tę hipotezę, potrzeba dalszych badań na modelach wątroby in vivo.

Słowa kluczowe

Polarność komórki, hepatocyty, domena apikalna, LIVER, aktyna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania