Skip to main content

IMPROVING THE SAFETY AND MOBILITY OF VULNERABLE ROAD USERS THROUGH ITS APPLICATIONS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Podążanie w odpowiednim kierunku na rzecz niechronionych użytkowników drogi

Po przeprowadzeniu oceny 10 innowacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu VRUITS ustalili, co najlepiej się sprawdza pod względem poprawy bezpieczeństwa, mobilności i komfortu niechronionych użytkowników drogi.

Transport i mobilność

Starania zmierzające do obniżenia liczby wypadków drogowych, takie jak inteligentny system transportowy (ITS), przyjmują zazwyczaj za punkt wyjścia projekty pojazdów i infrastruktury. W pogoni za sukcesem systemów transportowych, które są czystsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, potrzeby niechronionych użytkowników drogi (NUD) – takich jak rowerzyści i piesi – często bywają pomijane. Zważywszy na fakt, że NUD stanowią 68% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na obszarach miejskich oraz na zobowiązanie UE do obniżenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do roku 2020, istnieje wyraźna i pilna potrzeba przywrócenia równowagi. Zadanie postawione przed finansowanym ze środków UE projektem VRUITS polega na pełniejszym uwzględnieniu NUD poprzez przyjrzenie się faktycznym zachowaniom ludzi w różnych konfiguracjach ITS. Testowanie ukierunkowanych na człowieka podejść do bezpieczeństwa ruchu drogowego Przeprowadzona kompleksowa analiza kosztów i korzyści różnych podejść ITS miała na celu ocenę wpływu społecznego wybranych ITS. Dr Scholliers dodaje: „Ocena wpływu przebiegła dwuetapowo: etap jakościowy objął 23 systemy, a etap ilościowy, w którym analiza była bardziej szczegółowa, dotyczył 10 systemów. Ocena wpływu opiera się na szacunkach ilościowego wpływu na każdy mechanizm, trend wypadków i współczynnik penetracji”. Trendy wypadków zostały pobrane z unijnej bazy danych CARE, inicjatywy programu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby przedstawić oparte na dowodach zalecane praktyki uwzględniania NUD w inteligentnych systemach transportowych oraz jak projekty HMI mogą być dostosowywane do potrzeb NUD, partnerzy projektu VRUITS pilotowali systemy ITS w Holandii i Hiszpanii. Jak wyjaśnia koordynator projektu, dr Johan Scholliers: „Metoda oceny wpływu na bezpieczeństwo opiera się na podejściu opracowanym w ramach projektu eIMPACT, który także był finansowany ze środków UE. W tym podejściu wpływ systemu ITS jest oceniany pod kątem dziewięciu mechanizmów, które mogą oddziaływać na zachowanie użytkowników drogi, między innymi pośrednie i odległe skutki”. Przeprowadzone w Holandii testy systemu miały na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. Naukowcy pilotowali ITS, który był w stanie powiadamiać rowerzystów i kierowców samochodów o zagrożeniu potencjalną kolizją i był dodatkowo wyposażony w automatyczne urządzenia wyhamowujące samochody. W czasie testów system funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami, a jednostka na poboczu (ang. Road Side Unit) wykrywała około 80% nadjeżdżających rowerzystów. Rowerzyści-wolontariusze także informowali o korzyściach, jakie zapewnił system pod względem bezpieczeństwa. W hiszpańskim mieście Alcala de Henares testowane były detektory pieszych i systemy powiadamiania, aby określić, w jaki sposób mogą poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Ustalono, że technologia ma potencjał, który umniejszają jednak koszty związane z wbudowaniem go w aktualną infrastrukturę. W innym hiszpańskim mieście naukowcy badali, w jaki sposób sygnalizacja świetlna sterowana czujnikami może usprawnić mobilność pieszych i ustalili, że wprowadzone zmiany skróciły o 20% czas oczekiwania pieszych. Ponadto test mający poprawić widoczność przejścia dla pieszych poprawił bezpieczeństwo, obniżając o 5% liczbę pieszych przechodzących przez drogę na czerwonym świetle. Dostarczanie zaleceń opartych na dowodach Po przeanalizowaniu 10 systemów, partnerzy projektu VRUITS stwierdzili, że wszystkie one dostarczyły dowodów na poprawę bezpieczeństwa i/lub mobilności oraz komfortu NUD, a w przypadku siedmiu korzyści przewyższają koszty wdrożenia. Opierając się na skumulowanych dowodach, partnerzy projektu byli w stanie zarekomendować decydentom i przedstawicielom sektora konkretne działania. Zalecenia zostały podzielone wg ograniczających czynników zewnętrznych, takich jak prawdopodobny wpływ społeczny, ramy prawne, przeważająca infrastruktura, poziom gotowości rynkowej i ochrona danych. Niemniej udane długofalowe wdrożenie jest możliwe tylko po podjęciu dalszych prac badawczych. Jak wyjaśnia dr Scholliers: „Potrzebne są dalsze badania, aby zapewnić lepsze funkcjonowanie systemów o wysokim potencjale korzyści. Musimy na przykład podnieść precyzję wykrywania i lepiej poznać zachowanie użytkowników drogi na potrzeby systemów wykrywania pieszych z awaryjnym hamowaniem. Będą nam także potrzebne dalsze testy zakrojone na szeroką skalę, aby wykazać korzyści różnym interesariuszom”. Na chwilę obecną wyniki badań są wykorzystywane przez naukowców w Hiszpanii i Holandii oraz przez przedsiębiorstwa. Jeden z hiszpańskich testów pilotażowych, przeprowadzony przez przedsiębiorstwo integracji technologii, SICE, zaowocował opracowaniem produktu SafeCross, który wspomaga pieszych o ograniczonej możliwości poruszania się w bezpiecznym przechodzeniu na drugą stronę ulicy.

Słowa kluczowe

VRUITS, inteligentne miasta, inteligentne systemy transportowe, niechronieni użytkownicy drogi, bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo pieszych, bezpieczeństwo rowerzystów, bezpieczeństwo kierowców, mobilność, ruch

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania