Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe choroby wektorowe wywołane przez wirusy

Ostatnie zmiany środowiskowe i społeczno-gospodarcze spowodowały powrót wektorowych chorób zakaźnych (VBD). Badania nad VBD mają potencjał do poprawy zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego.

Badania podstawowe
Zdrowie

Wirusy choroby niebieskiego języka i Schmallenberga w Europie oraz wirus gorączki w dolinie Rift Valley (RVFV) poza Afryką wykazały, że wirusowe białka wibrujące mogą wyłonić się i rozprzestrzeniać się szybko na dużych odległościach i są trudne do kontrolowania. Dlatego ważne jest rozwinięcie lepszego zrozumienia złożonych relacji między wektorami, wirusami i ich gospodarzami. W ramach finansowanego przez Unię Europejską programu VMERGE (Emerging vector borne diseases) zbadano ryzyko wprowadzenia, pojawienia się i rozprzestrzeniania się wirusów przenoszonych przez wirusy związane z komarami. Kluczowym celem było zrozumienie kompetencji wektora i dynamiki populacji, a także przenoszenia wirusów. Konsorcjum zbierało komary, surowice i dane o środowisku, a także poprzez opracowanie innowacyjnych narzędzi diagnostycznych molekularnych i serologicznych, wygenerowało wiele danych dotyczących częstości występowania arbowirusa. W połączeniu z analizami metagenomiki wykryto nowe wirusy mające potencjalny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt gospodarskich, rozszerzając istniejącą wiedzę na temat różnorodności wirusów. Ponadto naukowcy przeanalizowali mikrobiomy kilku wektorów komarów, zapewniając po raz pierwszy szczegółową charakteryzację kompozycji mikrobiomu tego ważnego wektora. Z perspektywy terapeutycznej specyficzny szczep RVFV okazał się być obiecującym kandydatem do szczepionek stosowanych w Europie na zwierzętach wielbłądowatych. W innej części projektu konsorcjum opracowało obliczeniowe metody oceny ryzyka przenoszenia RVFV na obszarach endemicznych. Modele te pomogły również określić rozkład przestrzenny wektorów i określić zdarzenia klimatyczne, które mogą sprzyjać wystąpieniu RVF. Ogólnie rzecz biorąc, dostępność modeli predykcyjnych i odpowiednich scenariuszy jest niezbędna do opracowania odpowiednich programów prewencyjnych i awaryjnych. Integratywna i kompleksowa natura badania VMERGE stworzyła silne podstawy dla opracowania nadzoru epidemiologicznego i strategii zapobiegawczych. Biorąc pod uwagę znaczne straty w produkcji spowodowane chorobami zwierząt, oczekiwane rezultaty projektu poprawią zarówno wykrywanie chorób, jak i bezpieczeństwo żywności.

Słowa kluczowe

Choroby wektorowe, wirus gorączki w dolinie Rift, VMERGE, komar, mikrobiom

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania