Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Fischer Boel: badania naukowe i innowacje są istotne dla przyszłej polityki rolnej

Mariann Fischer Boel, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa, że innowacja jest pojęciem kluczowym dla przyszłości polityki rolnej i rozwoju wsi. Przemawiając 22 stycznia podczas Ost-West-Agrarforum w Berlinie pani Fischer Boel podkreśliła żywotną rolę, którą badania ...

Mariann Fischer Boel, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi uważa, że innowacja jest pojęciem kluczowym dla przyszłości polityki rolnej i rozwoju wsi. Przemawiając 22 stycznia podczas Ost-West-Agrarforum w Berlinie pani Fischer Boel podkreśliła żywotną rolę, którą badania i uniwersytety powinny odegrać w rozwoju nowych form praktyki rolniczej. Praktyka ta powinna być zarówno zrównoważona jak i wykonalna ekonomicznie. 'Uważam, że aby skorzystać z podejścia do konkurencyjności i innowacji potrzebne jest gospodarstwo. Tak jak w innych sektorach musimy wydobyć z laboratorium dobre B+R [badania i rozwój] i przenieść je do przemysłu spożywczego i gospodarstw rolnych' powiedziała Komisarz Fischer Boel. Jak wyjaśniła pani Komisarz, Szósty Program Ramowy (6. PR) zrobił wiele, by pobudzić innowacyjność technologiczną i zachęcać do wykorzystania wyników badań oraz transferu wiedzy i technologii w sektorach rozwoju rolnictwa i wsi. 'Ważniejsze może jest, że Siódmy Program Ramowy wykorzysta to, co już osiągnęliśmy do tej pory oraz wzmocni rolę badań w dążeniu do coraz bardziej zrównoważonej Europy' stwierdziła pani Komisarz. 'Jest oczywiste, że rolnictwo jest ściśle połączone z ogólną równowagą oraz że badania rolne mają odegrać istotną rolę w trwającym procesie 'zielenienia' CAP [Wspólnej Polityki Rolnej], kontynuowała. 7. PR uzna, że rolnictwo jest głównym źródłem zasobów odnawialnych oraz powinno być wykorzystane do wzmocnienia konkurencyjności UE. Może też przyczynić się do osiągnięcia celów z Kioto oraz do zmniejszenia zależności od importu energii, kontynuowała pani Fischer Boel. Według pani Fischer Boel, w nowej europejskiej Strategii Rozwoju Wsi znajdzie się wyraźne połączenie pomiędzy rozwojem wsi a strategią lizbońską. Zapewni też podstawę dla bardziej strategicznego podejścia do konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy oraz innowacyjności w obszarach rolniczych poprzez stworzenie nowych środków szkolenia i inwestycji. Te środki pobudzą wydajność gospodarstw, otworzą nowe rynki zbytu dla produkcji, zachęcą do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz być może wypromują rozwój w dziedzinie energii odnawialnej. Ponadto poprawa miejscowych usług i infrastruktury, na przykład poprzez upowszechnienie technologii informatycznych (IT) na wsiach, otwarłaby wiele nowych drzwi mieszkańcom odległych obszarów wiejskich, zwiększając zatrudnienie oraz możliwości i dostępność oświaty. Jako część nowej polityki rozwoju wsi pierwszeństwo otrzymają środki inwestycyjne na promocję konkurencyjności w sektorze rolniczym i sektorze przetwórstwa spożywczego. Komisarz Fischer Boel zakończyła stwierdzeniem, że dzięki coraz bardziej skupionej na innowacji polityce rozwoju rolnictwa i wsi 'Komisja Europejska będzie dążyła do stworzenia struktury celowych polityk, skoncentrowanych na inwestowaniu w konkurencyjność, ale także w opłacalność w rolnictwie, jakość życia oraz w zrównoważone rolnictwo, jak i w tworzenie nowych miejsc pracy oraz możliwości zarobkowania dla rolników i ich rodzin'.