European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Luksemburg i Wielka Brytania informują o zadaniach priorytetowych Rady na rok 2005

Wielka Brytania i Luksemburg wspólnie przedstawiły program działań Rady na rok 2005, jednocześnie potwierdzając pogląd Komisji Barosso, że realizacja Agendy Lizbońskiej powinna być najwyższym priorytetem Unii Europejskiej. Zdaniem rządów obu krajów, kontynuacja zagadnień w c...

Wielka Brytania i Luksemburg wspólnie przedstawiły program działań Rady na rok 2005, jednocześnie potwierdzając pogląd Komisji Barosso, że realizacja Agendy Lizbońskiej powinna być najwyższym priorytetem Unii Europejskiej. Zdaniem rządów obu krajów, kontynuacja zagadnień w ciągu różnych prezydencji jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Stąd potrzeba wspólnego programu działań definiującego główne zadania, na których skupią się te dwa Kraje Członkowskie w ciągu 2005 r.. Rządy Wielkiej Brytanii i Luksemburga dodają, że program odzwierciedla zadania priorytetowe dla okresu 2004 - 2006, jakie zostały uzgodnione przez Głowy Państw i Rządy w 2003 r. 'W 2005 roku Unia Europejska stawi czoło kilku istotnym wyzwaniom', czytamy w wydanym dokumencie. 'Unia musi poczynić większe postępy w wypełnianiu Agendy Lizbońskiej zwłaszcza przez tworzenie większej ilości dobrych miejsc pracy, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i większej konkurencyjności.' Mimo spekulacji, że zwiększony nacisk położony zostanie na filarze konkurencyjności strategii lizbońskiej, Wielka Brytania i Luksemburg obiecują opierać się na postępie osiągniętym dotychczas 'na bazie zbilansowanej strategii uwzględniającej wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy'. Jednak jedyny sposób na osiągnięcie prawdziwego postępu to bardziej skuteczne koncentrowanie się na realizacji zadań, przy czym program wymienia kilka obszarów, w których działania są priorytetowe. Po pierwsze Rada zamierza przedstawić własną ocenę 'działań dla wzrostu' oraz 'katalogu szybkiego startu' podczas spotkania przywódców europejskich wiosną tego roku oraz przeanalizować propozycje sfinansowania Inicjatywy Wzrostu, co ma nastąpić w lipcu. Kolejne kroki w celu umocnienia europejskiej konkurencyjności zmierzają w trzech kierunkach: reforma przepisów, innowacje i przedsiębiorczość oraz nauka i edukacja. Co do pierwszego z nich, Luksemburg i Wielka Brytania deklarują pełne wdrażanie 'usprawnionego planu działania w sprawie przepisów', kontynuację prac prezydencji irlandzkiej i holenderskiej związanych z recenzowaniem i upraszczaniem dotychczasowych przepisów, oraz wzmocnienie konkurencyjności opracowań dotyczących oceny wpływu dla nowych propozycji legislacyjnych. W celu umocnienia innowacji i przedsiębiorczości oba kraje obiecują w pełni rozważyć między innymi następujące propozycje: innowacyjny plan działania, europejską kartę małych przedsiębiorstw oraz plan działania na rzecz przedsiębiorczości, strategię na rzecz nauk o organizmach żywych i biotechnologii, a także inicjację Europejskiego Centrum Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Tygodnia Przedsiębiorczości Unii Europejskiej. Oba kraje deklarują również podjęcie starań w celu wyjścia z obecnego impasu w sprawie Patentu Wspólnotowego i osiągnięcie końcowego porozumienia co do propozycji w zakresie patentowania wynalazków mających zastosowanie w komputerach. Jeśli chodzi o wsparcie dla badań naukowych, program operacyjny zauważa, że inwestycje publiczne i prywatne we wszystkie obszary 'łańcucha wiedzy' wpływają ożywczo na konkurencyjność. 'Dlatego też prezydencje będą zachęcać do podejmowania konkretnych działań [...] i promować zwiększanie inwestycji w B+R [badania i rozwój] oraz innowacje i rozwój zasobów ludzkich w nauce i technologii'. Oba Kraje Członkowskie informują o swoim zaangażowaniu w kontynuację dotychczas podjętych prac nad ustanowieniem Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA) i przekonują, że nadanie temu procesowi podstawowego znaczenia w Siódmym Programie Ramowym, uruchomi prace nad projektem pod prezydencją Luksemburga w pierwszej połowie 2005 r., co zapewni rozpoczęcie działań przyszłego programu we właściwym czasie. W końcowej części dokument nadmienia, że obie Prezydencje przyczynią się do rozwoju europejskiej polityki kosmicznej, uwzględnią rolę, jaką badania związane z bezpieczeństwem mogą odgrywać we wzroście konkurencyjności, a także dołożą starań, aby Rada podjęła niezbędne decyzje w sprawie projektu ITER (International Thermonuclear / Międzynarodowy Termonuklearny Reaktor Eksperymentalny).

Kraje

Luksemburg, Zjednoczone Królestwo