Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Konkurs na projekty i działania wspierające badania naukowe w dziedzinie bezpieczeństwa

Komisja ogłosiła konkurs na projekty i działania wspierające przygotowanie ulepszeń europejskiego potencjału przemysłowego w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem. Określono następujące zadania priorytetowe dla projektów: - optymalizacja bezpieczeństwa i ochrony w systemach ...

Komisja ogłosiła konkurs na projekty i działania wspierające przygotowanie ulepszeń europejskiego potencjału przemysłowego w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem. Określono następujące zadania priorytetowe dla projektów: - optymalizacja bezpieczeństwa i ochrony w systemach sieciowych; - obrona przed terroryzmem (obejmuje bio-terroryzm i działania z użyciem biologicznych, chemicznych i innych substancji); - ulepszanie zarządzania kryzysowego (obejmuje ewakuację, operacje badawcze i ratunkowe, kontrolę i środki zaradcze); - osiągnięcie interoperacyjności i integracji systemów informacyjnych i komunikacyjnych; - lepsza świadomość sytuacji (np. zarządzanie kryzysowe, akcje antyterrorystyczne czy też kontrola graniczna). Ostatnie dwa priorytety (interoperacyjność i świadomość sytuacji) funkcjonują horyzontalnie; związane z nimi projekty mogą obejmować jeden lub więcej priorytetów z grupy trzech pozostałych (wertykalnych). Stworzenie powyższej listy nie wyklucza, iż uznanie zdobędą także dodatkowe projekty, które zostaną poddane ocenie. Przewidywana jest niewielka liczba (maksymalnie dziesięć) możliwych do zorganizowania akcji wspierających w 2005 roku. Powinny one przyczynić się do przygotowania przyszłych programów badań europejskich lub odnosić się do czynników ludzkich w programach bezpieczeństwa. Możliwe tematy: - budowanie współpracy badawczej w dziedzinie bezpieczeństwa, tworzenie sieci i działania rozpowszechniające, w szczególności po to, aby zorganizować widoczną społeczność użytkowników; - procedury dochodzeniowe, zarządzanie prawem własności intelektualnej (IPR) i legalne komórki, umożliwiające przepływ odpowiednio zaklasyfikowanych informacji między organizacjami uczestniczącymi w badaniach bezpieczeństwa UE, ulokowane w różnych państwach członkowskich; - studia nad wspieraniem rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, ze szczególnym akcentem na ludzkie zachowania, percepcję pojęcia bezpieczeństwa i prywatności; lub w dziedzinach polityki Akcji Przygotowawczej do Badań na rzecz Bezpieczeństwa (PASR), ściśle związanej z priorytetami bezpieczeństwa; - standaryzacja zapotrzebowania na wyposażenie i usługi zawiązane z bezpieczeństwem; - studia nad wykorzystaniem zintegrowanych badań na dużą skalę, testowanie i ocena infrastruktur w dziedzinie bezpieczeństwa. Całkowity budżet na te cele wynosi 15 milionów euro (12.5 miliona na projekty I 2.5 miliona euro na działania wpierające.Więcej informacji na stronach: http://cordis.europa.eu/security/calls.htm