European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Nowe dane UE na temat zmian klimatu wymuszają więcej innowacji

Europa da przykład w walce ze zmianami klimatu, przyrzekł Komisarz do spraw Środowiska, Stavros Dimas przedstawiając nowe stanowisko Unii w sprawie przyszłej polityki dotyczącej zmian klimatycznych do roku 2012, kiedy to dobiegnie końca pierwszy okres zobowiązań protokołu Kyot...

Europa da przykład w walce ze zmianami klimatu, przyrzekł Komisarz do spraw Środowiska, Stavros Dimas przedstawiając nowe stanowisko Unii w sprawie przyszłej polityki dotyczącej zmian klimatycznych do roku 2012, kiedy to dobiegnie końca pierwszy okres zobowiązań protokołu Kyoto. Raport 'Wygrać bitwę ze zmianami klimatu' daje pierwszeństwo rozwojowi nowych technologii i kładzie nacisk na innowacyjność w rozwijaniu i adoptowaniu rozwiązań bardziej przyjaznych dla klimatu. Domaga się też bardziej wytężonych badań i zwiększonej współpracy z krajami trzeciego świata w kwestii transferu technologii i naukowych badań i rozwoju (B+R). 'Walka ze zmianami klimatu to nie kwestia wyboru, to konieczność,' powiedział Dimas. Zgodnie z dokumentem Komisji, przekształcenie społeczeństwa w społeczeństwo przyjazne dla klimatu stwarza dla UE ekonomiczne możliwości rozwoju, wzmacniające jej plan lizboński. 'Wczesny rozwój i komercjalizacja technologii przyjaznych dla klimatu przyniesie Unii 'przewagę pierwszego kroku' i pozwoli na przejęcie nowych rynków, właśnie teraz, gdy rośnie globalne zapotrzebowanie na takie technologie' twierdzi Komisja. Raport wzywa do szybkiego rozwoju i ujęcia w głównym kierunku działań nowych technologii przyjaznych dla środowiska. Europejskie przedsiębiorstwa już dominują na rynku urządzeń napędzanych siłą wiatru, wartym 8 miliardów euro rocznie i wzrastającym o 30 procent rocznie - właśnie dzięki wczesnym schematom wspierającym. Istnieje już wiele technologii przyjaznych dla środowiska, a niektóre są już na zaawansowanym etapie pilotażowym. Komisja wymienia 15 rodzajów technologii, które już udowodniły swoją komercyjną opłacalność. Chodzi tu o te technologie, które mają znacznie wspomóc redukcję emisji gazu cieplarnianego, nie wyłączając tych, które zwiększają wydajność i oszczędzają energię (na przykład ulepszona gospodarka paliwowa, ograniczone uzależnienie od samochodów, bardziej wydajne konstrukcje budynków, zwiększona wydajność elektrowni); te które dekarbonizują produkcję elektryczności i paliw (na przykład przez zastępowanie węgla gazem naturalnym, akumulowanie węgla ujętego w elektrowniach, w elektrowniach wodorowych, w zakładach paliw syntetycznych, rozszczepianie atomów, elektrownie wiatrowe, fotogalwaniczne, wodór odnawialny, biopaliwa); lub te które zwiększają zasoby naturalnych pokładów węgla (poprzez lepsze zarządzanie gospodarką leśną i zarządzanie glebami rolnymi). Dalszy rozwój tych technologii wymaga sprzyjających ram politycznych. Komisja wyraziła także pochwałę dla unijnego Schematu Handlu Emisjami, który już stał się bodźcem ekonomicznym dla redukcji emisji i stosowania przyjaznych dla klimatu technologii. Obecnie należy dołożyć starań, tak aby wesprzeć redukcję kosztów produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Należy także mobilizować rozwój technologii związanych z wychwytywaniem i gromadzeniem węgla. 'Dla rozwoju nowych technologii potrzebujemy więcej badań, tak abyśmy mogli je zastosować w drugiej połowie stulecia' informuje raport. 'Budżet na badania klimatu, źródeł energii, transportu, produkcji i konsumpcji musi znacznie wzrosnąć w państwach członkowskich i w nowym, nadchodzącym unijnym Siódmym Programie Ramowym dla Badań i Rozwoju. Siódmy Program Ramowy (7. PR) będzie dotyczył przyjaznych dla klimatu technologii B+R, które przyniosą nam nowe możliwości w zasobach energetycznych, transporcie, sektorach rolniczym i przemysłowym. W przyszłości badania powinny być także bardziej skoncentrowane i skierowane na poszerzanie wiedzy na temat zmian klimatu, odnosząc się do globalnych i regionalnych wpływów i rozwijając opłacalne ekonomicznie strategie, twierdzi Komisja. 'Należy realizować działania, mające na celu usunięcie wąskich gardeł, zatorów, które hamują wykorzystanie istniejących lub obiecujących nowych technologii i nowych inicjatyw (na przykład ocena potencjalnego rynku UE dla zielonych certyfikatów; szybka implementacja Planu Działania na rzecz Technologii Przyjaznych Środowisku)' wskazuje dokument. Jeżeli chodzi o współpracę z krajami trzeciego świata, raport sugeruje stworzenie strategicznego programu dla wzmocnionego transferu technologii i naukowej współpracy B+R nad wykorzystaniem technologii obniżonych emisji gazu cieplarnianego w dziedzinie energii, transportu, przemysłu i rolnictwa. 'Istotne jest, aby politycy stworzyli na każdym poziomie jasną politykę ramową, aby skupić inwestycje na gospodarce niskowęglowej. Biznes potrzebuje długoterminowej, stabilnej polityki ramowej dla decyzji inwestycyjnych' stwierdza raport.