Skip to main content
European Commission logo print header

Research Infrastructure for Circular Forest Bioeconomy

Article Category

Article available in the following languages:

Europejska infrastruktura badawcza łączy naukę w dziedzinie leśnictwa z biogospodarką

Finansowany ze środków UE projekt pomoże Europie zrealizować jej potencjał jako czołowego centrum badań nad biogospodarką opartą na zasobach leśnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Przemysł związany z leśnictwem odpowiada za około 8% produkcji UE i 3,5 miliona miejsc pracy, a tym samym w nadchodzących latach odegra główną rolę w europejskiej biogospodarce. Fundament stanowi przemysł włókienniczy i papierniczy, tworząc wartość dzięki wykorzystaniu zrównoważonych surowców w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań zastępujących produkty oparte na paliwach kopalnych. Projekt ERIFORE, finansowany ze środków UE w ramach programu „Horyzont 2020”, pomógł w transformacji w kierunku biogospodarki o obiegu zamkniętym, opracowując infrastrukturę badawczo-innowacyjną o otwartym dostępie. „Celem tej inicjatywy było zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a innowacyjnością z myślą o opracowaniu i komercjalizacji nowatorskich koncepcji dotyczących procesów biorafinacji w produkcji substancji chemicznych i materiałów o wartości dodanej, wytwarzanych z surowców leśnych”, mówi koordynator projektu dr Mika Härkönen. Zamiarem jest stworzenie platformy do współpracy w zakresie infrastruktury badawczo-innowacyjnej, aby dzięki nowym procesom i koncepcjom zoptymalizować wykorzystanie biomasy leśnej w zrównoważony i ekonomiczny sposób. Podejście strategiczne Multidyscyplinarne Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) z powodzeniem namierzyło infrastruktury badawcze odpowiadające długoterminowym potrzebom środowiska naukowego i innych zainteresowanych stron. „Spójna strategia w budowaniu infrastruktury badawczej jest źródłem oczywistych korzyści na szczeblu europejskim – pozwala między innymi na uniknięcie powielania tych samych działań, gromadzenie zasobów, racjonalizację sposobów wykorzystania infrastruktury, ujednolicenie procesów i procedur oraz na konsolidację globalnego przywództwa europejskich infrastruktur badawczych”, wyjaśnia dr Härkönen. Infrastruktura badawcza tworzy most łączący naukę z innowacjami, umożliwiając opracowywanie i komercjalizację nowatorskich koncepcji dotyczących procesów biorafinacji w produkcji substancji chemicznych i materiałów o wartości dodanej, wytwarzanych z surowców lignocelulozowych. Dr Härkönen tłumaczy: „Naszym celem jest odgrywanie kluczowej roli w sektorze leśnym, dzięki czemu Europa będzie mogła zająć czołowe miejsce w dziedzinie opracowywania i komercjalizacji nowych bioproduktów”. Badanie ESFRI to obszerna analiza potrzeb badaczy i czynników sprzyjających badaniom, potrzeb związanych z dostępnością i rozwojem istniejących infrastruktur badawczych, a ponadto ram współpracy w zakresie biogospodarki leśnej o obiegu zamkniętym. W badaniu określono również wstępne modele biznesowe, plany finansowania i struktury zarządzania. Wszystkie upublicznione raporty są dostępne na stronie projektu ERIFORE. Korzyści ze współpracy Współpraca naukowa i długoterminowe zobowiązania ze strony właścicieli infrastruktur badawczych, krajowych ministerstw i organizacji finansujących mogą być zapewnione dzięki ramom prawnym stworzonym przez konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC), które są uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE. Jak twierdzi dr Härkönen, „Ustanowienie ram ERIFORE-ERIC zagwarantuje, że głos w sprawie biogospodarki leśnej zostanie usłyszany przez organy decyzyjne na szczeblach krajowym i unijnym”. Współpraca w ramach infrastruktury badawczej przyniesie wymierne korzyści dla partnerów projektu ERIFORE, a także dla całego europejskiego systemu badań i innowacji w dziedzinie biogospodarki leśnej o obiegu zamkniętym. Na przykład, lepszy dostęp ułatwi opracowanie i komercjalizację nowych koncepcji procesów biorafinacji w produkcji substancji chemicznych i materiałów o wartości dodanej wytwarzanych z surowców leśnych lub innych surowców lignocelulozowych. Nowe modele biznesowe wspomagają zrównoważony wzrost Ponadto ERIFORE-ERIC przyniesie korzyści partnerom i europejskiemu systemowi innowacji, przyciągając najlepszych naukowców i opracowując skuteczniejsze plany biznesowe i programy finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o długoterminowe zobowiązania finansowe państw członkowskich. „Pozwoli to na przeniesienie odkryć naukowych na grunt nowych modeli biznesowych i wykorzystanie ich w nowych produktach i usługach, co umożliwi zrównoważony wzrost”, twierdzi dr Härkönen. Lepsze informowanie o infrastrukturze badawczej i uzgodnione zasady dostępu do niej będą sprzyjać wspólnemu finansowaniu projektów badawczych, w ramach których najwyższej klasy obiekty posłużą do opracowywania nowatorskich produktów i procesów związanych z leśnictwem. Dr Härkönen zaznacza: „Promowanie integracji i współpracy w dziedzinie badań naukowych wraz ze wsparciem finansowym i działaniami politycznymi oraz koordynacją dostępnych możliwości i obiektów ma kluczowe znaczenie dla rozwoju osiągnięć naukowych i technologicznych”.

Słowa kluczowe

ERIFORE, las, infrastruktura badawcza, biogospodarka, biorafineria

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania