European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

OrganiCity – Co-creating smart cities of the future

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia opracowane razem z mieszkańcami pomagają rozwiązywać problemy miast na całym świecie

Era cyfrowa zmienia sposób, w jaki władze miast odpowiadają na potrzeby mieszkańców i biorą je pod uwagę podczas planowania. Finansowana przez UE inicjatywa ułatwia tę zmianę dzięki połączeniu korzyści wynikających z zarządzania centralnego z elastycznością w uwzględnianiu interesów zainteresowanych stron.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

W ramach finansowanego przez UE projektu OrganiCity podjęto się zadania polegającego na opracowaniu technologii i usług dla zwiększenia inkluzywności miast. Kolejnym celem było zbadanie, w jaki sposób inteligentne miasta mogą się organicznie rozwijać dzięki zaangażowaniu różnych zainteresowanych stron, czyli mieszkańców, społeczności, decydentów, badaczy, programistów, przedsiębiorców i służb miejskich. „Inicjatywa OrganiCity opiera się na połączeniu innowacyjnych pomysłów z możliwościami, jakie oferuje oprogramowanie i sprzęt. Dzięki temu powstają nowe rozwiązania dla miast przyszłości, które można powielać i dopasowywać i które są zrównoważone pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym”, mówi dr Martin Brynskov, lider i koordynator projektu. Promowanie współpracy na rzecz transformacji cyfrowej miast Głównym założeniem inicjatywy OrganiCity było przekonanie, że w rozwój cyfrowego miasta muszą zaangażować się wszyscy. Żeby przetestować model współpracy pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i władzami, mającej na celu poszukiwanie cyfrowych rozwiązań problemów miast, w ramach projektu zdecydowano się połączyć odgórne planowanie i działania z elastycznymi oddolnymi inicjatywami, w których kluczowe było zaangażowanie mieszkańców. Partnerzy projektu stworzyli platformę do wspólnego rozwijania miasta opartą na modelu „eksperymentowanie jako usługa” (ang. Experimentation-as-a-Service, EaaS). Platforma opiera się na czterech filarach usług: systematyczne eksperymentowanie, współtworzenie, etyka i ochrona prywatności oraz zarządzanie odpowiedzialnością i prawami własności intelektualnej. Platformie przyświeca pięć wartości: eksperymentowanie, powtarzalność, współtworzenie, przejrzystość i inkluzywność. „Wierzymy, że nasze miasta powinny być rozwijane na podstawie tych wartości, zatem zachęcamy naszych eksperymentatorów i uczestników, aby postępowali zgodnie z nimi”, wyjaśnia dr Brynskov. Budowanie mocnych fundamentów pod zrównoważone miasta przyszłości Platforma EaaS nie tylko wspiera współpracę pomiędzy różnymi stronami – oferuje też innowacyjne narzędzia ułatwiające wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla miast przyszłości. Twórcom platformy udało się połączyć korzyści wynikające z zarządzania centralnego z elastycznością w uwzględnianiu interesów zainteresowanych stron. Platformę można wdrożyć i dopasować do wykorzystania w dowolnym mieście. Do tej pory z platformy EaaS skorzystało 14 miast. Partnerzy projektu przeprowadzili 43 eksperymenty w miastach Europy i Kolumbii. Przetestowali podejście OrganiCity i potwierdzili, że jest pomocne w poszukiwaniu rozwiązań problemów miast. Projekt zakończył się w połowie 2018 roku, ale nadal wpływa na kształtowanie procesu transformacji cyfrowej w miastach na całym świecie. Inicjatywa OrganiCity jest częścią Open & Agile Smart Cities – globalnej sieci ponad 100 miast skupionych wokół idei stworzenia globalnego rynku inteligentnych miast w oparciu o potrzeby miast i społeczności. Inicjatywy zrzeszające wiele różnych podmiotów, takie jak European IoT Large Scale Pilot for Smart Cities & Communities – SynchroniCity, Next Generation Internet of Things oraz Urban Technology Alliance, opierają się na doświadczeniu i wartościach OrganiCity. Dzięki promocji inicjatywy na ważnych międzynarodowych wydarzeniach, np. konferencji Connected Smart Cities Conference lub IoT Week, wiele społeczności lokalnych i globalnych wykorzystuje jej elementy w swoich działaniach. „Proponując zainteresowanym stronom, takim jak mieszkańcy czy przedsiębiorcy, wykorzystanie narzędzi opracowanych w ramach inicjatywy OrganiCity, zwłaszcza dokumentu OrganiCity Playbook, miasta skutecznie zmotywują ich do aktywnego poszukiwania rozwiązań lokalnych problemów”, podsumowuje dr Brynskov. „Dzięki współpracy władz miasta i zaangażowanych mieszkańców możemy wspólnie budować miasta przyszłości, w których główną rolę będą odgrywać obywatele”.

Słowa kluczowe

OrganiCity, miasta, mieszkańcy, EaaS, inteligentne miasta, władze miasta, przedsiębiorcy, transformacja cyfrowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania