Skip to main content
European Commission logo print header

ONCOscanner – oncological probe for intra-operative identification of cancerous tissues during surgical treatment for breast cancer

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa sonda śródoperacyjna do tkanki raka piersi

Diagnostyka raka piersi poprawiła się z biegiem czasu, co doprowadziło do zwiększenia liczby resekcji nowotworów w operacjach oszczędzających pierś. Innowacyjna sonda do wykrywania tkanki raka piersi podczas operacji może zmniejszyć stratę zdrowej tkanki i poprawić wyniki leczenia miejscowego.

Zdrowie icon Zdrowie

Podobnie jak w przypadku większości operacji nowotworowych, celem chirurgii oszczędzającej pierś jest całkowite usunięcie raka z wyraźnym marginesem chirurgicznym przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego kształtu piersi. Nie zawsze jest to jednak możliwe, co prowadzi do deformacji piersi i raka resztkowego u 20–30% pacjentek, które przez to wymagają reoperacji po częściowej mastektomii. Oprócz niezadowolenia pacjentek, przyczynia się to do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i gorszych wyników kosmetycznych. Sonda śródoperacyjna do tkanki raka piersi ONCOscanner jest innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym śródoperacyjną identyfikację wyciętych tkanek podczas chirurgicznego usuwania tkanek raka piersi. Jak wyjaśnia koordynator finansowanego przez UE projektu ONCOscanner dr Stanisław Rogoziński: „Sonda ONCOscanner pomaga chirurgom, umożliwiając im ocenę marginesów tkanki nowotworowej piersi podczas operacji”. Obecnie chirurdzy, oceniając wycięte tkanki, opierają się na metodach wizualnych i palpacyjnych oraz ocenie histopatologicznej. To ostatnie rutynowe podejście weryfikuje, czy usunięto całą zmianę nowotworową i określa marginesy zdrowej tkanki. Pomimo dokładności i niskiego odsetka wyników fałszywie ujemnych, histopatologia pooperacyjna nie może być wykonywana w czasie operacji, co skutkuje ponownym przyjęciem pacjenta w przypadku choroby resztkowej. Dzięki sondzie ONCOscanner można zidentyfikować tkankę nowotworową podczas zabiegu operacyjnego. Za pomocą techniki dielektrycznej sonda mierzy przewodnictwo i przenikalność elektryczną tkanki prawidłowej i złośliwej. Właściwości elektryczne są najniższe w tkance tłuszczowej, a wysokie w tkance nowotworowej, co pozwala na rozróżnienie pomiędzy zdrową a złośliwą tkanką piersi. Co ważne, sonda ONCOscanner została zaprojektowana w celu ograniczenia wpływu składników o wysokiej przewodności elektrycznej, takich jak krew, osocze i elektrolity. Może być używana wielokrotnie podczas operacji bez konieczności naświetlania lub specjalnego szkolenia. Sonda jest absolutnie bezpieczna oraz ma bardzo wysoką czułość (87%) i specyficzność (99%), co zostało potwierdzone w wielu eksperymentach medycznych. Wprowadzenie sondy ONCOscanner do praktyki klinicznej W trakcie trwania projektu partnerom udało się skonstruować sondę ONCOscanner przy niskich kosztach, oferując konkurencyjne rozwiązanie dla istniejących na rynku urządzeń. „Projekt realizowany w ramach 1 fazy Instrumentu MŚP pomógł nam lepiej zrozumieć rynek urządzeń medycznych i potrzeby dystrybutorów”, podkreśla dr Rogoziński. Po dopełnieniu formalności związanych z kwestiami własności intelektualnej, partnerzy projektu ONCOscanner udoskonalili i dostosowali sondę do celów komercyjnych. Kolejnym krokiem jest kliniczne przetestowanie sondy w drodze badań w niezależnych europejskich placówkach medycznych. Bezpieczny i tani profil produkcji sondy sprawia, że jest ona idealna do stosowania w stale rosnącej liczbie operacji raka piersi. Podsumowując, ONCOscanner stanowi narzędzie do identyfikacji marginesów chirurgicznych podczas operacji, co pozwala uniknąć pracochłonnej i czasochłonnej histopatologii pooperacyjnej. Wykrywanie w czasie rzeczywistym pozostałości raka w pozostałej tkance piersi pomoże usunąć wszystkie zmiany rakotwórcze podczas operacji, co jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego w leczeniu raka piersi. Patrząc w przyszłość, dr Rogoziński jest przekonany, że „wdrożenie sondy ONCOscanner pomoże uniknąć znacznej liczby reoperacji piersi, oszczędzając miliardy euro rocznie na kosztach opieki zdrowotnej i poprawiając jakość życia pacjentów”.

Słowa kluczowe

ONCOscanner, sonda, rak piersi, margines, chirurgia, technika dielektryczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania